Více času na podstatné

Vláda projedná novelu zákona o odpadech

18.06.2012 07:55

V úterý dne 19. června 2012 Vláda ČR projedná novelu zákona o odpadech. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které byly shledány jako ne zcela nutné, a to při zachování dostatečné ochrany životního prostředí. Předpokládaná účinnost novely je 1. leden 2013.

Původci odpadů (kromě obcí) nově nebudou povinni zpracovávat plán odpadového hospodářství, odpadový hospodář bude mít možnost vykonávat svou funkci pro libovolný počet původců, oprávněných osob a provozoven, původce nebezpečných odpadů již nebude muset žádat o souhlas k jejich shromažďování a evidence při přepravě nebezpečných odpadů bude vedena elektronicky bez nutnosti vyplňování a rozesílání několika evidenčních listů.

Kromě podnětů vycházejících z ekoauditu novela obsahuje i zjednodušení ohlašování zařízení k nakládání s odpady, elektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a úpravy některých ustanovení, která byla změněna nebo doplněna tzv. euronovelou zákona o odpadech (z. č. 154/2010 Sb.) a u nichž se ukázalo, že v praxi způsobují nejasnosti.

Novela dále reaguje na potřebu provést adaptaci nového nařízení Rady (EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem, transpozici jednoho ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) týkajícího se nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého a také na upozornění Evropské komise na nedostatečnou transpozici jednoho ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech.

V návaznosti na navrhované změny budou zpracovány i novely některých vyhlášek, konkrétně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

 

Text návrhu zákona:        

                                                                                                    

N á v r h

 

ZÁKON

 

ze dne ….. 2012,

 

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o odpadech

 

Čl. I

      Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317//2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297//2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2001 Sb., zákona č. 77/2011 Sb.  a zákona č. 264/2011 Sb. se mění takto:

 

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

 

2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.“.

 

3. V § 3 odst. 1 se slova „a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.

 

4. V § 3 odst. 2 se slova „příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.

 

5. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo.“.

 

6. V § 3 odst. 4 se slova „, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.

 

7. V § 3 odst. 6 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

8. V § 3 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:

„e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie51).

CELEX 32011R0333

__________________________________

51) Např. nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.“.

 

9. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

 

10. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) konečným uživatelem - právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho životnosti, před jeho odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného sběru.“.

 

11. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud

 1. vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
 2. je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo
 3. je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.

 

      (2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.“.

 

12. V § 6 odst. 3 se slova „nebo 2“ zrušují.

 

13. V § 6 odst. 4 se za slova „nebo c)“ vkládají slova „nebo nebezpečný odpad po úpravě“.

 

14. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

 

15. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 12 se označují jako odstavce 1 až 11.

 

16. V § 7 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Součástí pověření je poskytnutí přihlašovacích údajů pověřené osoby do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52).“.

Poznámka pod čarou č. 52 zní:

„52) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

17. V § 7 odst. 7 se slova „6 a 7“ nahrazují slovy „5 a 6“.

 

18. V § 7 odstavec 9 zní:

„(9) Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1, pokud prokáže, že je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. Doklady o splnění těchto podmínek je povinna předložit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictví před zahájením činnosti uvedené v odstavci 1. Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví po předložení dokladů poskytne této osobě přihlašovací údaje do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52). Pro činnost této osoby platí obdobně § 9.“.

 

19. V § 7 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

 

20. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Osoba, které bylo odejmuto pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, může požádat o nové pověření nejdříve po uplynutí pěti let od jeho odejmutí.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

21. V § 8 odst. 3 písm. d) se slova „§ 7 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 3“.

 

22. V § 9 odst. 1 se za větu první vkládají věty „Žádost se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52). Údaje o jednotlivých prováděných hodnoceních zadává pověřená osoba do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52) v rozsahu stanoveném vyhláškou.“ a věta „Kopii tohoto osvědčení nebo sdělení zašle původce nebo oprávněná osoba neprodleně České inspekci životního prostředí (dále jen "inspekce") a krajskému úřadu příslušnému podle místa nakládání s odpadem.“ se nahrazuje větami „Osvědčení a sdělení se vydává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52). Žadatel obdrží osvědčení nebo sdělení v listinné podobě opatřené podpisem pověřené osoby.“.

 

23. V § 9 se na konci odstavce 6  tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) definice nebezpečných vlastností odpadů.“.

 

24. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(6) Orgány inspekce, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušné podle místa nakládání s odpadem mají přístup k záznamům o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů vedených v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí51) a zapisují do něj údaje o pozastavení platnosti nebo odnětí osvědčení.“.

 

25. V § 10 odst. 1 a v § 12 odst. 1 a 4 se slova „Prvotní původce odpadů“ nahrazují slovem „Každý“.

 

26. V § 15 se odstavce 4 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

27. V § 15 odstavec 7 zní:

„(7) Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře u původce nebo oprávněné osoby a podmínky uvedené v odstavci 1 nadále trvají, je původce nebo oprávněná osoba povinna ustanovit nového odpadového hospodáře nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti předchozího odpadového hospodáře.“.

 

28. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „§ 11“ nahrazují slovy „§ 9a“.

 

29. V § 16 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

 

30. V § 16 odst. 1 písm. i) se slova „a plánem odpadového hospodářství“ zrušují.

 

31. V § 16 odst. 3 se slova „. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.“ nahrazují slovy „; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.“.

 

32. V § 16 odst. 4 se slova „písmen i) a j)“ nahrazují slovy „písmene i)“.

 

33. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova „§ 11“ nahrazují slovy „§ 9a“.

 

34. V § 18 odst. 6 se před slova „jejího sídla“ vkládá slovo „adresy“.

 

35. V § 27a odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 30a zní:

„(1) Odpadem perzistentních organických znečišťujících látek se rozumí odpad obsahující alespoň jednu z látek uvedených v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách30a).

_______________________________________

30a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, ve znění nařízení Komise (EU) č. 757/2010 a nařízení Komise (EU) č. 756/2010.“.

 

36. V § 31e odst. 3 písm. a) se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu místa“.

 

37. V § 31e odst. 3 písm. b) se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy „adresu sídla“.

 

38. V § 31h se na konci odstavce 1 doplňuje věta Tuto povinnost může výrobce zajistit i uzavřením dohody s konečným uživatelem o jiném způsobu financování, pokud nejde o automobilové baterie a akumulátory z vozidel, která nejsou používána k podnikatelským účelům.“.

32006L0066

 

39. V § 34 včetně nadpisu zní:

㤠34

Povinnosti při nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého

 

Umístěním do vodního útvaru2) se nesmí odstraňovat následující odpad pocházející z výroby oxidu titaničitého:

 1. pevný odpad,
 2. matečné louhy vznikajících ve fázi filtrace po hydrolýze roztoku síranu titaničitého ze zařízení používajících sulfátový proces, včetně kyselého odpadu smíchaného s takovými louhy a obsahujícího celkem více než 0,5 % volné kyseliny sírové a různé těžké kovy a včetně matečných louhů zředěných tak, aby obsahovaly 0,5 % nebo méně volné kyseliny sírové,
 3. odpad ze zařízení používajících chloridový proces obsahujícího více než 0,5 % volné kyseliny chlorovodíkové a různé těžké kovy, včetně odpadu zředěného tak, aby obsahoval 0,5 % nebo méně volné kyseliny chlorovodíkové,
 4. filtrační sůl, kaly a kapalný odpad vznikající při úpravě (koncentraci nebo neutralizaci) s odpadem uvedeným v písmenech b) a c) a obsahujících různé těžké kovy, avšak nezahrnujících neutralizované a přefiltrované, popřípadě čištěné odpady, které obsahují těžké kovy pouze ve stopových množstvích a které mají před jakýmkoli zředěním hodnotu pH vyšší než 5,5.“.

 

40. V § 37g písm. g) se slovo „spotřebitelů“ nahrazuje slovy „konečných uživatelů“.

 

41. V § 37i odst. 3 písm. a) se slovo „místo“ nahrazuje slovem „adresu místa“.

 

42. V § 37k odst. 4 se slovo „spotřebitel31r)“ nahrazuje slovy „konečný uživatel“.

Poznámka pod čarou č. 31r se zrušuje.

 

43. V § 38 odst. 4 se slovo „spotřebiteli“ nahrazuje slovy „konečnému uživateli“, slovo
„spotřebitel“ se nahrazuje slovy „konečný uživatel“ a slovo „spotřebitele“ se nahrazuje slovy „konečného uživatele“.

 

44. V § 38 odst. 5 se slova „informovat spotřebitele“ nahrazují slovy „informovat konečné uživatele“ a slova „od spotřebitele“ se nahrazují slovy „od konečného uživatele“.

 

45. V § 38 odst. 7 se slova „od spotřebitele“ nahrazují slovy „od konečného uživatele“, slova „pro spotřebitele“ se nahrazují slovy „pro konečné uživatele“, slova „možnostem spotřebitele“ se nahrazují slovy „možnostem konečného uživatele“ a slovo „spotřebiteli“ se nahrazuje slovy „konečnému uživateli“.

 

46. V § 39 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů,  provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 jsou povinni zaslat údaje o provozu zařízení krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení, ukončení nebo přerušení provozu tohoto zařízení. Údaje o zahájení provozu zařízení povoleném podle § 14 odst. 1 se zasílají pouze v případě, že provoz zařízení je zahájen později než ke dni nabytí právní moci souhlasu. Způsob a rozsah ohlašování stanoví vyhláška.“.

 

47. V § 39 odst. 4 se za slovo „rezervy“ doplňují slova „a o volné kapacitě skládky“ a slova „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností“ se nahrazují slovy „krajskému úřadu“.

 

48. V § 39 odstavec 6 zní:

„(6) Obce jsou povinny zasílat údaje o jimi provozovaných sběrných dvorech, k jejichž provozu se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1, krajskému úřadu příslušnému podle místa sběrného dvora, a to do 2 měsíců od zahájení, ukončení a případného přerušení a obnově provozu sběrného dvora. Způsob a rozsah ohlašování stanoví vyhláška.“.

 

49. V § 39 odst. 7 se slova „až 6“ nahrazují slovy „a 5“ a slova „zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů,“ slova „a dopravců odpadů“ a slova „, Českému statistickému úřadu“ se zrušují.

 

50. V § 39 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „a jsou povinny zaslat tuto evidenci ministerstvu“.

 

51. V § 39 odst. 9 se slova „shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů, skladů odpadů a“ zrušují a za slova „podléhajících evidenci“ se doplňují slova „a evidenci přepravy nebezpečných odpadů“.

 

52. V § 39 odstavec 10 zní:

„(10) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad jsou povinny zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů od nabytí jejich právní moci. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zasílat ministerstvu informace o vydaných vyjádřeních podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů od jejich vydání. Krajský úřad je povinen zasílat ministerstvu informace o provozu zařízení podle odstavců 3 a 6, a to do 30 dnů od jejich obdržení. Povinnost uvedená ve větě první a třetí je splněna i zveřejněním požadovaných informací na portálu veřejné správy nebo jiným vhodným způsobem.“.

 

53. V § 39 odstavce 11 a 12 znějí:

„(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů,

b) rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení podle odstavců 3 a 6, odpadů perzistentních organických znečišťujících látek, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB a způsob ohlašování změn v jejich evidenci, způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu a množství elektroodpadu a způsobů jeho zpracování, využití nebo odstranění,

c) rozsah a způsob zasílání informací podle odstavce 10,

d) způsob přidělování identifikačních čísel zařízení a Katalog zařízení.

(12) Pokud není tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem stanoveno jinak, jsou právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a správní úřady, které jsou povinny vést evidenci podle odstavců 1 až 10, povinny tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu 5 let.“.

 

54. V § 39 se doplňují odstavce 13 a 14, které včetně poznámky pod čarou č. 53 znějí:

„(13) Zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a malá zařízení podle § 33b odst. 1 se pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností označují identifikačním číslem zařízení (podle Katalogu zařízení).

(14) Údaje o jednotlivých subjektech zaslané podle odstavců 2, 4, 5 a 8 slouží pouze pro činnost orgánů veřejné správy a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů53).

______________________________________

53) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

55. § 40 včetně nadpisu zní:

㤠40

Evidence při přepravě nebezpečného odpadu

(1) Při přepravě nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vést evidenci přepravy odpadu. Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52). Evidence se nevede při vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

(2) Před zahájením přepravy nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vyplnit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52) evidenční list. Odesílatel je povinen zkontrolovat, zda zadané údaje odpovídají skutečnému druhu a množství odpadu, který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného odpadu přiložit evidenční list opatřený podpisem. V případě, že přeprava nebude v zadaném termínu zahájena, je odesílatel odpadu povinen nejpozději do 24 hodin od termínu přepravy zrušit vyplněný evidenční list přepravy nebezpečného odpadu v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52).

      (3) Příjemce odpadu je povinen do konce následujícího pracovního dne po převzetí odpadu potvrdit v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52) jeho převzetí. V případě, že hmotnost přijatého odpadu neodpovídá údaji o hmotnosti odeslaného odpadu, provede o této skutečnosti v systému záznam. Odesílatel odpadu si může v systému vyhradit možnost potvrdit nebo odmítnout hmotnost přepraveného odpadu uvedenou příjemcem odpadu. Potvrzení nebo odmítnutí je v takovém případě povinen provést do konce následujícího pracovního dne od okamžiku uvedení hmotnosti odpadu příjemcem. V případě, že příjemce odpadu nepotvrdí převzetí odpadu ve lhůtě podle věty první, je odesílatel odpadu povinen neprodleně zjistit, jak bylo s odpadem naloženo, a v případě, že odpad nebyl převzat do zařízení příjemce odpadu, zajistit přepravu odpadu zpět do svého zařízení a vyznačit tuto skutečnost v systému.

      (4) Pokud jsou obsahem zásilky odpady, které nejsou uvedeny v evidenčním listu, nebo nesouhlasí počet kusů obalu, je příjemce odpadu povinen odmítnout jejich převzetí, neprodleně vyznačit tuto skutečnost do výtisku evidenčního listu provázejícího zásilku a nejpozději do konce stejného pracovního dne zaznamenat tuto skutečnost do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52).

     (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidence při přepravě nebezpečného odpadu.

(6) V případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadu vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část evidenčního listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52) před nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení. Při přepravě tohoto odpadu mobilním zařízením k dalšímu příjemci se postupuje podle odstavců 2 až 4.

(7) V případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadu od fyzických osob vyplňuje provozovatel mobilního zařízení příjmovou část evidenčního listu v listinné podobě před nebo během přijetí odpadu do mobilního zařízení. Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52) je provozovatel mobilního zařízení povinen doplnit údaje z příjmového evidenčního listu nejpozději do 24 hodin od převzetí odpadu. Při přepravě tohoto odpadu k dalšímu příjemci se postupuje podle odstavce 2 až 4.

      (8) V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52) je možné přepravu uskutečnit bez přihlášení do systému. Odesílatel odpadu vyplní evidenční list, jehož vzor je uveden ve vyhlášce, ve čtyřech vyhotoveních, jedno si ponechá a tři předá dopravci. Dopravce si jeden ponechá a dva předá příjemci odpadu. Příjemce odpadu si jeden ponechá a jeden zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu systému jsou odesílatel odpadu a příjemce odpadu povinni zadat do něj všechny údaje o uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému. V případě, že je odpad přepravován pomocí mobilního zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu, jeho provozovatel vyplní evidenční list ve třech vyhotoveních, jedno si ponechá a dvě předá příjemci odpadu. Příjemce odpadu si jedno ponechá a jedno zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy. Po obnovení provozu systému jsou provozovatel mobilního zařízení a příjemce odpadu povinni zadat do něj údaje o uskutečněné přepravě do konce následujícího pracovního dne od obnovení provozu systému.

(9) Příslušné orgány veřejné správy mají přístup ke všem údajům z evidence přepravy nebezpečného odpadu vedeným v integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí52).

  

56. V § 41 odst. 1 se slova „v samostatné působnosti a původci odpadů“ nahrazují slovy „a obce“.

 

57. V § 44 v nadpisu se slova „původce odpadů“ nahrazují slovem „obce“.

 

58. V § 44 odstavec 1 zní:

„(1) Obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu, zpracovává plán odpadového hospodářství obce pro jí spravované území a jeho změny.“.

 

59. V § 44 odst. 2 a 3 se slova „původce odpadů“ nahrazují slovem „obce“.

 

60. V § 44 odst. 4 se slova „Původce odpadů, který“ nahrazují slovy „Obec, která“, slova „je povinen zpracovat“ se nahrazují slovem „zpracuje“ a slova „původci jsou povinni zpracovat“ se nahrazují slovy „obce zpracují“.

 

61. V § 44 odst. 5 se slova „Původce odpadů je povinen“ nahrazují slovy „Obec zašle“, slova „zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to“ se nahrazují slovy „příslušnému krajskému úřadu“, slova „původce odpadů“ se nahrazují slovem „obce“ a slova „původce odpadů sdělí původci odpadů“ se nahrazují slovy „obce sdělí obci“.

 

62. V § 44 odst. 6 se slova „Původce odpadů je povinen“ nahrazují slovy „Obec zašle“ a slovo „zaslat“ se zrušuje.

 

63. V § 44 odst. 7 se slova „původce odpadů“ nahrazují slovy „obce“ a slovo „jeho“ se nahrazuje slovem „její“.

 

64. V § 44 odst. 8 a 9 se slova „původce odpadů“ nahrazují slovem „obce“.

 

65. V § 48a písm. a) se slova „a zdraví lidí36)“ nahrazují slovy „,  na zdraví a na věci“.

Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje.

 

66. V § 51 odst. 4 písm. a) se slova „komunálního odpadu“ nahrazují slovy „odpadu uvedeného ve skupině 20 Katalogu odpadů“.

 

67. V § 66 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný krajský úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezašle ve stanoveném rozsahu nebo lhůtě příslušnému krajskému úřadu údaje týkající se zařízení k nakládání s odpady.“.

 

68. V § 67 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Za více správních deliktů téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží pokuta za každý z těchto deliktů zvlášť podle ustanovení zákona, které pokutu za ten který delikt stanoví.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavec 4 a 5.

 

69. V § 72 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) shromažďuje a zpracovává

 1. údaje zaslané podle § 39,
 2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
 3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu,
 4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů,
 5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e,
 6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m,
 7. údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování,
 8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku,
 9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i,
 10. údaje o povinných osobách podle § 31e, § 37i, § 37a odst. 5 a § 38,
 11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10.“.

 

70. V § 72 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j) zveřejňuje

 1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,
 2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e),
 3. aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b odst. 1 a sběrných dvorů, k jejichž provozu se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1,
 4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,
 6. Seznam výrobců podle § 31e,
 7. seznam kolektivních systémů podle § 31m,
 8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku,
 9. Seznam podle § 37i,
 10. seznam povinných osob podle § 38.“.

Dosavadní písmena j) až p) se označují jako písmena k) až q).

 

71. V § 72 odst. 1 písm. s) se slova „a zpřístupňuje tento Seznam výrobců na portálu veřejné správy“ zrušují.

 

72. V § 72 odst. 1 se písmeno u) zrušuje.

Dosavadní písmena v) a w) se označují jako písmena u) a v).

 

73. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) může původci odpadu nebo oprávněné osobě uložit rozhodnutím podle § 6 odst. 2 povinnost požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.“.

 

74. V § 77 odst. 7 se slova „Zjistí-li celní úřad“ nahrazují slovy „V případě, že celní úřad pojme podezření“ a  na konci textu se doplňují slova „, zadržet doklady k vozidlu a k nákladu, zakázat pokračování v jízdě a zabránit v další jízdě použitím technického prostředku“.

 

75. V § 77 odstavce 8 a 9 znějí:

„(8) Náklady spojené s jízdou vozidla na místo k tomu určené a dobou, po kterou je vozidlo odstaveno, jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované osoby tím není dotčena.

(9) Celní úřad vydá zadržené doklady a oznámí řidiči, že může pokračovat v jízdě, pominou-li důvody, pro které bylo odstavení vozidla nařízeno.“.

 

76. V § 77 se odstavce 10 až 15 zrušují.

Dosavadní odstavce 16 až 23 se označují jako odstavce 10 až 17.

 

77. V § 77 odst. 11 písm. d) se slova „§ 31 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 31a odst. 1“ a slova „
§ 31 odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 31c“.

 

78. V § 77 odstavce 14 a 15 znějí:

„(14) V případě, že celní úřad rozhodne o nepropuštění zboží do navrženého režimu podle odstavce 11, neprodleně o této skutečnosti informuje ministerstvo.

(15) Generální ředitelství cel poskytne ministerstvu a inspekci informace ze svých evidencí o odpadech, které byly vyvezeny z České republiky do států, které nejsou členskými státy Evropské unie, nebo které byly z těchto států dovezeny do České republiky, dále o bateriích nebo akumulátorech a dalších výrobcích, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, které byly dovezeny do České republiky ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie.“.

 

79. V § 78 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,“.

Dosavadní písmena g) až v) se označují jako písmena h) až w).

 

80. V § 78 odst. 2 písmeno i) zní:

i) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední,

 

81. V § 78 odst. 2 písm. s) se slovo „původce“ nahrazuje slovem „obce“.

 

82. V § 78 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x) přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením podle
§ 33b odst. 1.“.

 

83. V § 78 odst. 5 se slova „a jeho ustanovení oznámeno krajskému úřadu“ zrušují.

 

84. V § 79 odst. 1 písm. b) se slova „§ 78 odst. 2 písm. i)“ nahrazují slovy „§ 78 odst. 2 písm. j)“.

 

85. V § 79 odst. 1 písm. c) se slova „§ 78 odst. 2 písm. j)“ nahrazují slovy „§ 78 odst. 2 písm. k)“.

 

86. V § 79 odst. 1 písm. d) se slova  „zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v
§ 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů“ zrušují.

 

87. V § 79  odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,“.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).

 

88. V § 82 odst. 2 se slova „§ 12 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 6“.

 

89. V § 82 odst. 3 se za slova „§ 20 písm. e),“ vkládají slova „§ 31f,“ a slova „§ 39 odst. 2, 3, 5 a 8“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 2 až 6 a 8“.

 

90. Přílohy č. 1, 5 a 8 se zrušují.  

 

91. V příloze č. 9 se slova „zeminách a hlušinách, včetně sedimentů“ nahrazují slovem „sedimentech“.

 

 

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

 

1. Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví poskytnou osobám, které byly pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů před nabytím účinnosti tohoto zákona, přihlašovací údaje do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí do 1. 1. 2013.

2. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminované PCB podle § 26 písm. d) jsou povinny zaslat jeho evidenci ministerstvu do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Odesílatel a příjemce nebezpečného odpadu v případech, kdy přepravují méně než jednu tunu nebezpečného odpadu v rámci jedné přepravy, mohou do 30. června 2013 vést jeho evidenci podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Čl. III

      Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova „nebo zanikl účel jejich využití“ zrušují.

 

2. V § 13 odst. 2 se slova „nebo jejich dalšího využití“ zrušují.

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Čl. IV

 

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

 

V § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění zákona č. 77/2011 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

 

„(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který slouží k plnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6) i k jiným úkonům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis9). Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí  vede ministerstvo.

__________________

9) Například zákon č. 185/2007 Sb., o odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Čl. V

 

Účinnost

 

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.