Více času na podstatné

Vláda projedná Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

07.11.2011 09:24

Vláda dne 9. listopadu projedná Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012. Jedná se o tzv. program EFEKT.

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Dotace jsou poskytovány především na informační a osvětovou činnost pro veřejnost v oblasti úspor energie. Program se zaměřuje nejen na finanční podporu energetických konzultačních středisek EKIS, která bezplatně poskytují veřejnosti informace o úsporách energie, ale dotační podpora je určena i pro pořádání vzdělávacích seminářů a konferencí a také pro vydávání publikací se zaměřením na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Státní podporu lze získat také na menší investiční akce v oblasti výroby a úspor energie. Tento program oproti některým jiným programům umožňuje financovat akce na území Prahy. Další specialitou programu EFEKT je, že podporu lze čerpat předem, nikoli zpětně po ukončení akce. MPO stanovilo rozpočet programu EFEKT na rok 2011 na 30 mil. Kč.

Veškeré informace o Programu EFEKT včetně dalších dotačních programů v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie naleznete na internetových stránkách https://www.mpo—efekt.cz./

 

Další zajímavé body programu jednání vlády:

- Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2012, tříletý plán a dlouhodobý plán

- Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, o Politice územního rozvoje České republiky 2008

- Návrh na obeslání 9. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 23. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Indonésie, 21. – 25. listopadu 2011)

- Informace o nadlimitní veřejné zakázce Centrální nákup elektrické energie pro resort Ministerstva životního prostředí

- Informace o průběhu a výsledcích 7. ministerské konference procesu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) „Životní prostředí pro Evropu“ (21. – 23. 9. 2011, Astana, Kazachstán)

 

Zdroje: MPO, vlada