Více času na podstatné

Vláda schválila ekoaudit!

03.03.2011 08:01

Vláda projednala materiál, který by měl snížit administrativní zátěž podnikatelů ve věcech ochrany životního prostředí. Aniž by bylo dotčeno samotné nastavení ochrany přírody, střední a malé podniky už by díky návrhu neměly být zatěžovány nadbytečnými administrativními požadavky. MŽP tak chce napomoci rozvoji podnikání v České republice.

Dokument s názvem „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu ochrany životního prostředí“ obsahuje 96 podnětů, které se vztahují k předpisům na ochranu životního prostředí. Body posuzovala jednotlivě meziresortní pracovní komise a navrhovala řešení.

Čtyřiadvacet podnětů už bylo splněno – 18 z nich naplnila novela zákona o vodách a novela zákona o odpadech. Její součástí je i navrhované zrušení povinnosti zpracovávat Plán odpadového hospodářství pro některé původce odpadů. Jen toto snížení administrativní zátěže by ušetřilo 62 milionů Kč. Dalších 61 podnětů čeká na svou realizaci.

„Uvedení všech navržených opatření do praxe bude znamenat pro podnikatelskou sféru úsporu až 8,7 miliard korun ročně.“ řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Přesnější odhady úspor budou vyčísleny vždy při zpracování návrhu konkrétního předpisu.

Návrh se týká konkrétně těchto oblastí:

- proces EIA v oblasti stavebního zákona bude zjednodušen

o Žadatel nebude muset předkládat dvě různé dokumentace na dvě různá místa, postačí jedna společná dokumentace jak pro potřebu procesu EIA, tak i územního řízení.

o Sloučený proces EIA s územním řízením povede stavební úřad, žadateli odpadne komunikace s dvěma úřady.

- ohlašování podle zákona o odpadech bude zjednodušeno

o Provozovatelé zařízení k nakládání s odpady nebudou muset posílat údaje o těchto zařízeních vždy, ale jen v případě, že zahájili jejich provoz později nebo v menším rozsahu než je uvedeno v povolení.

- ohlašování prostřednictvím integrovaného systému (ISPOP) bude jednodušší

o Znečišťovatel se napoprvé přihlásí a pak už bude jen vyplňovat povinné údaje.

o Ideálně dojde k revizi ohlašovaných agend v tom smyslu, že v rámci agendy budou ohlašovány pouze údaje skutečně potřebné z hlediska ochrany životního prostředí – odstraní se tak duplicity v jednotlivých hlášeních.

- povinnost nabízet nápoje ve vratných zálohovaných obalech pro prodejce s menší prodejní plochou bude omezena

o Nebude snižována jejich konkurenceschopnosti ve vztahu k větším prodejnám, případně k obchodním řetězcům. O nealkoholické nápoje v zálohovaných lahvích nejeví spotřebitelé zájem – obchodníci je musejí po uplynutí záruční lhůty na své náklady likvidovat.

- ten, kdo dodává zboží na trh a množství obalů je nižší než 3 tuny, nebude zatížen placením poplatků za zpětný odběr

o Tím se zjednoduší evidenční povinnost a sníží se tak finanční zátěž pro malé podnikatele.

o Podle analýzy, kterou má MŽP k dispozici, toto opatření zjednoduší práci až polovině dotčených podnikatelů, přičemž celkové množství obalů, které nebudou evidovány, bude nižší než 1 %.

- podnikatelé, kteří produkují odpady, nebudou muset zpracovávat plán odpadového hospodářství

o Podnikatelům tak odpadne povinnost, která pro ně byla finančně a administrativně značně zatěžující.

- živnostníci, kteří se dohodnou s obcí, že obec bude spravovat jejich odpady, nebudou muset vést evidenci těchto odpadů

o Tuto povinnost za podnikatele převezme obec.

- ten, kdo přepravuje nebezpečné odpady, bude evidován v on-line elektronickém systému evidence přepravy, tím se sníží tzv. papírová práce

o Nyní musí přepravce vyplnit množství formulářů a sám je rozesílat různým úřadům.

o Nově bude stačit jednorázově se zaregistrovat do systému a veškerá přeprava bude již nadále evidována pouze elektronicky.

- podnikatelé, při jejichž činnosti vzniká odpad, budou vést evidenci 1x za měsíc, tedy ne týdně jako doteď – odpadne jim zbytečná administrativní zátěž

- dojde ke zjednodušení kategorií zdrojů znečištění ovzduší na vyjmenované a nevyjmenované (tj. zdroje malé a velké)

o V nově navrženém předpisu některé dnes střední zdroje budou označeny jako nevyjmenované a nebude se na ně vztahovat povinnost nepřetržitého měření emisí.

- výklad některých, v praxi nyní nejednoznačných, institutů obecné ochrany přírody bude srozumitelně vysvětlen pomocí metodik, jež budou v nejbližší době vydány

o Např. bude jednoznačně určeno, jakým způsobem má být stanoven okruh účastníků řízení o registraci významných krajinných prvků (cenných ploch porostů, společenstev dřevin)

o Bude specifikováno správné pořadí navazujících správních kroků (např. zda je třeba si dříve opatřit povolení ke kácení dřevin nebo stavební povolení).

o Dojde tak ke značnému zjednodušení administrativních postupů pro občany a k minimalizaci prostoru pro nedůvodné rozdíly v rozhodování typově shodných případů.

- účast občanů a občanských sdružení na ochraně přírody bude upravena tak, aby ochrana přírody nebyla zneužívána k procesním obstrukcím

 

Zvukový záznam z TK ZDE

 

Zdroj: mžp