Více času na podstatné

Vláda schválila návrh zákona adaptující nařízení o rtuti

23.04.2018 12:42

Vláda dnes schválila Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008. Předkládací zpráva k návrhu zákona uvádí.

Primárním cílem předloženého návrhu zákona je adaptace ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 do českého právního řádu. Konkrétně jsou změny promítnuty do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

V příloze zákona č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění, se mění podmínky úhrady výplně stálého zubu tak, že budou nově hrazeny pouze při použití dózovaného amalgámu v základním provedení. Bude tak hrazena forma amalgámu, jejíž použití je v souladu s nařízením EU. Dále se mění podmínka úhrady výplně u ošetření dočasného zubu, u dětí do dne dosažení 15 let věku, těhotných a kojících žen tak, že budou nově hrazeny pouze při použití plastické výplně (kromě amalgámu, samopolymerujícího kompozita a fotokompozita), s výjimkou případů, kdy použití takové výplně není možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o implementaci přímo použitelného předpisu, jsou v novém § 37x zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pouze upraveny podrobnosti plnění některých ohlašovacích povinností. Předávání údajů mezi povinnými subjekty a zasílání údajů bylo upraveno co nejjednodušeji a jeho podoba bude upravena prováděcím právním předpisem. S ohledem na povinnost členského státu nastavit systém sankcí za porušení povinností plynoucích z předmětného nařízení byla doplněna právní úprava relevantních sankčních mechanismů.

V zákoně č. 350/2011 Sb., tj. v chemickém zákoně, jsou navrženy změny, které bezprostředně souvisí s nařízením o rtuti a jeho adaptací, stejně jako s aplikačními aspekty, které s sebou právní úprava nakládání se rtutí nese. V rámci těchto změn jsou zejména doplněny nové skutkové podstaty přestupků a příslušné sankce. Rovněž jsou v zákoně doplněny kompetence a povinnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí ohledně posuzování oznámení o záměru uvádět na trh nové výrobky s přidanou rtutí nebo používat nové výrobní procesy. Ministerstvu zdravotnictví je rovněž uloženo vydání plánu opatření vedoucích k omezení užívání amalgámu.

S ohledem na novelizaci chemického zákona, ke které jinak výhledově neexistuje relevantní důvod, je do změnového zákona zahrnuta právní úprava procesu aplikace žádosti o výjimku podle čl. 2 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) pro látky užívané při obraně státu.

Prostřednictvím zákona o zdravotních službách je do českého právního řádu doplněna sankce za neoprávněné užití látek definovaných v nařízení o rtuti při poskytování zdravotních služeb.

 

Dokument ke stažení:

zd_KORNAWZGS3V9.docx

np_KORNAWZGS3V9.docx

ma_KORNAWZGS3V9.docx