Více času na podstatné

Vláda schválila novelu zákona o integrované prevenci (IPPC)

16.08.2012 08:59

Vláda schválila novelu zákona o integrované prevenci. Důvodem novelizace je transpozice nové směrnice o průmyslových emisích.

Zákon o integrované prevenci stanovuje pravidla pro povolování vymezených průmyslových a zemědělských zařízení. Vydává tzv. integrovaná povolení, která od roku 2003 nahrazují dílčí povolení v oblasti ovzduší, vod, nebo odpadů jedním správním aktem. V současnosti je jich vydáno cca 1500.

Zařízení s průmyslovými činnostmi spadající do působnosti směrnice o integrované prevenci, v současné době je jich přibližně 52000 v celé Evropské unii, se podílejí významnou měrou na ekonomické prosperitě a zajišťují zaměstnanost. Také se ale podílejí na znečišťování životního prostředí.

 

Účinnost novely zákona je v souladu s termínem transpozice směrnice o průmyslových emisích stanovena na 7. leden 2013.

 

„Na evropské i národní úrovni existuje snaha zavést takový způsob regulace vlivů průmyslu, který by na jedné straně respektoval princip přiměřenosti, na druhé straně pak byl dostatečně transparentní a vynutitelný,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Novela celkově posiluje důraz na aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) a zavádí transparentní postupy pro udělování výjimek. Zavádí také změny v procesu výměny informací o BAT, jehož výstupy jsou využívány v povolovacích procesech.

Dochází také ke zvýšení důrazu na ochranu půdy a podzemních vod. V případě používání nebezpečných látek bude mít provozovatel povinnost vypracovat tzv. „základní zprávu“, kde bude popsán stav kontaminace místa provozu.

Dále se zvyšuje se důraz na provádění kontrol v místě zařízení Českou inspekcí životního prostředí a krajskými hygienickými stanicemi. Rozšiřuje se také v souladu s novou směrnicí okruh informací poskytovaných veřejnosti a zlepšuje se právní rámec pro zveřejňování.

 

Navrhovaná novela zákona o integrované prevenci zahrnuje zejména následující okruhy:

 • Úpravy a doplnění definic pojmů.
 • Posílení role nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Stanovování emisních limitů v povolovacích řízeních podle závěrů o BAT.
 • Zavedení zvláštních podmínek pro ochranu půdy a podzemních vod.
 • Vymezení kontroly zařízení provozovaných v režimu integrované prevence.
 • Optimalizace postupů při výměně informací o BAT, nové nastavení systému výměny informací o BAT.
 • Podpora nově vznikajících technik.
 • Přezkum integrovaného povolení v návaznosti na vydání nebo revizi referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a další změny právní úpravy přezkumu.
 • Úpravy a rozšíření průmyslových činností v příloze č. 1.
 • Posílení role krajských úřadů  při vymezování zařízení.
 • Zjednodušení odvolacího řízení.
 • Optimalizace právní úpravy činnosti odborně způsobilých osob.
 • Zrušení a zánik integrovaného povolení, přechod zařízení mimo režim integrované prevence.
 • Úpravy a doplnění skutkových podstat správních deliktů a optimalizace výše sankcí.
 • Legislativní zakotvení informačního systému integrované prevence.
 
Dokumenty ke stažení: návrh zákonapříloha