Více času na podstatné

Vláda schválila Státní politiku životního prostředí České republiky 2012 - 2020, již STAHUJTE!

10.01.2013 08:31

Vláda včera schválila Státní politiku životního prostředí ČR pro období 2012 až 2020. Mezi priority patří snížení úrovně znečištění ovzduší, snižování rizikových látek z dopravy, ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů. Oblast energetických úspor bude mít v nadcházejícím období velký potenciál, tvrdí ministerstvo.

K navrhované politice ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě mj. podotklo, že ke stěžejním prioritám v následujících sedmi letech patří snížení úrovně znečištění ovzduší. Nejvíce problematické je z pohledu negativních dopadů na lidské zdraví překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren. Ministerstvo životního prostředí proto bude pokračovat v opatřeních, která povedou k omezení rizikových látek.

Další stěžejní oblastí, na kterou je třeba zaměřit pozornost, je snižování rizikových látek z dopravy. O pevné zařazení výzev na financování alternativní čisté dopravy je Ministerstvo životního prostředí připraveno usilovat i v rámci nového operačního programu, který je připravován pro období 2014 - 2020.

Mezi další prioritní oblasti patří zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin nebo energetické úspory.

Oblast energetických úspor bude mít v nadcházejícím období velký potenciál. Ministerstvo hodlá oblast energetických úspor zařadit i do budoucího operačního programu.

 

Dokument ke stažení: