Více času na podstatné

Vláda schválila Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2009

06.12.2010 14:06

 

Vláda České republiky schválila ve středu 3. 11. 2010 Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2009. Tuto zprávu předkládá Ministerstvo životního prostředí a zpracovává ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi.

Dle základních zjištění Zprávy stav životního prostředí v ČR není uspokojivý. Stav životního prostředí v České republice stále není z hlediska kvality ovzduší vyhovující. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší však nemají plošný, ale územně ohraničený charakter. Jedná se o průmyslově zatížené lokality (část Moravskoslezského a Ústeckého kraje), území s dopravní zátěží (Praha a další velká města) a některá další sídla, kde jsou hlavní zátěží životního prostředí malé stacionární zdroje znečištění (zejména vytápění domácností).

Z hlediska jakosti vody má již jen několik úseků vodních toků nejhorší, tj. V. třídu jakosti vod podle základní klasifikace ukazatelů, a většina hodnocených úseků vodních toků patří do I. až III. třídy jakosti vod. Druhová skladba lesů v ČR se vyvíjí pozitivním směrem k nárůstu podílu odolnějších listnáčů, zdravotní stav lesů však není vyhovující.

K výraznějšímu zlepšování kvality životního prostředí nedochází, přestože celkové tlaky na životní prostředí ze stěžejních odvětví národního hospodářství v souvislosti s ekonomickou krizí v roce 2009 meziročně poklesly.  Na jedné straně se snižují tlaky z veřejné energetiky a průmyslové výroby, na straně druhé roste vliv dopravy a spotřeby domácností na životní prostředí. Obavy z dopadů ekonomické krize vedou ke změně chování domácností, která se projevuje snížením výdajů v některých položkách rozpočtu domácností.

V dlouhodobějším vývoji od roku 2000 je trend stavu životního prostředí stagnující s poměrně výraznými meziročními výkyvy. Prokázalo se, že neexistuje zcela přímá
a okamžitá souvislost mezi vývojem tlaků na životní prostředí a jeho stavem, který je ovlivněn i řadou vnějších (člověkem neovlivněných) faktorů, mezi které patří např. teplotní
a srážkové poměry. Současný stav životního prostředí je tak s ohledem na nejistý vývoj socioekonomických zátěží i dalších faktorů značně nestabilní a může mít v budoucnu výrazné výkyvy v pozitivním i negativním smyslu.

Zpráva je k dispozici ZDE, v tištěné podobě vyjde v únoru 2011.

 

Zdroj: mžp