Více času na podstatné

Vláda schválili Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 (EFEKT 2012)

10.11.2011 05:56

Vláda dne 9. listopadu schválila Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012. Jedná se o tzv. program EFEKT. Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Dotace jsou poskytovány především na informační a osvětovou činnost pro veřejnost v oblasti úspor energie. Program se zaměřuje nejen na finanční podporu energetických konzultačních středisek EKIS, která bezplatně poskytují veřejnosti informace o úsporách energie, ale dotační podpora je určena i pro pořádání vzdělávacích seminářů a konferencí a také pro vydávání publikací se zaměřením na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Státní podporu lze získat také na menší investiční akce v oblasti výroby a úspor energie. Tento program oproti některým jiným programům umožňuje financovat akce na území Prahy. Další specialitou programu EFEKT je, že podporu lze čerpat předem, nikoli zpětně po ukončení akce. MPO stanovilo rozpočet programu EFEKT na rok 2011 na 30 mil. Kč.

Veškeré informace o Programu EFEKT včetně dalších dotačních programů v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie naleznete na internetových stránkách https://www.mpo—efekt.cz./

 

Další dílčí výsledky jednání vlády:

- Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2012, tříletý plán a dlouhodobý plán - schváleno

Dlouhodobou strategii státu v této oblasti upravuje Koncepce nakládání s radioaktivními odpady z roku 2002, podle níž by Správa měla do několika let identifikovat dvě nejvhodnější oblasti pro vybudování hlubinného úložiště. Parlament v této souvislosti letos schválil možnost poskytování finančních kompenzací obcím, na jejichž území bude probíhat průzkum pro výběr vhodné lokality.

Finance se budou poskytovat jednou ročně od chvíle, kdy Ministerstvo životního prostředí stanoví příslušné průzkumného území. Zahájení průzkumu ale bude vždy záležet na souhlasu obcí. Náklady bude hradit jaderný účet, do kterého povinně přispívají původci radioaktivních materiálů, a tato změna tak neznamená vyšší náklady státního rozpočtu. Ze stejného účtu se hradí i většina nákladů na provoz Správy úložišť radioaktivních odpadů.

- Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, o Politice územního rozvoje České republiky 2008 - schváleno

- Návrh na obeslání 9. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 23. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Indonésie, 21. – 25. listopadu 2011) - schváleno

 

Zdroj: vlada.cz, MPO