Více času na podstatné

Vláda měla zítra projednat další výsledky etapy prací na tzv. ekoauditu, bod programu bude odložen sdělilo MŽP

22.01.2013 13:50

Vláda měla zítra projednat bod "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí". Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry se i týkají IRZ, změn v prováděcím předpise upravující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a nebo zvážení redukce okruhu dotčených subjektů spadající pod zákon o předcházení ekologické újmy.

 

Předložený materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu, kdy jsou shromažďovány podněty z podnikatelské sféry vztahující se k předpisům na ochranu životního prostředí a na základě nich se prověřuje, zda nejsou jednotlivé požadavky vyplývající z českých předpisů neodůvodněně přísné, zejména ve vztahu k předpisům EU.

 

Účelem ekoauditu je zlepšování podnikatelského prostředí a snižování administrativní náročnosti. Materiál tedy naplňuje i Programové prohlášení vlády, kde se vláda v kapitole o životním prostředí zavazuje provádět pravidelný audit environmentální legislativy s cílem snížit finanční a administrativní zatížení občanů a podnikatelské sféry s tím, že zjednodušování nepovede ke snižování standardů ochrany životního prostředí.

 

Předmět a obsah materiálu

V lednu roku 2012 byly Ministerstvu životního prostředí (MŽP) zaslány podklady pro přípravu další etapy aktualizace ekoauditu. Na základě dohody zástupců MŽP a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bylo v pracovních skupinách diskutováno 74 konkrétních podnětů vztahujících se k jednotlivým ustanovením právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Stranou zůstaly pouze podněty již uplatněné v předchozích fázích nebo ty, u nichž by v důsledku realizace hrozil rozpor s požadavky unijního práva.

Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry těchto diskusí a seznam 36 úkolů z nich plynoucích jsou obsahem III. části materiálu.

Jedná se například o úkol vyhodnotit ohlašování přenosů látek v odpadech do integrovaného registru znečišťování jako podklad pro další možnou redukci takto ohlašovaných látek (poslední redukce provedená novelizací příslušného nařízení vlády byla v r. 2011 přijata právě na základě dohody v rámci ekoauditu), připravit konkrétní změny v prováděcím předpisu upravujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, připravit metodický pokyn pro řízení o registraci významných krajinných prvků pro orgány ochrany přírody nebo o zvážení redukce okruhu dotčených subjektů, na které se vztahuje hodnocení rizik podle zákona o předcházení ekologické újmy, a to stanovením vhodnějších limitů pro tyto subjekty.

 

Dle posledních informací z odboru komunikace MŽP bod programu bude odložen z důvodu zahraniční cesty ministra průmyslu a obchodu (MPO) M. Kuby. MPO je spolupředkladatelem návrhu. Není jisté, že bod projedná vláda o týden později. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

Zdroj: MŽP - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí MŽP