Více času na podstatné

Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie jde do sněmovny

25.05.2011 07:46

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2011. Zástupce navrhovatele je ministr průmyslu a obchodu. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 24. 5. 2011. Cílem posuzovaného návrhu zákona o podporovaných zdrojích je implementovat nové povinnosti dané Směrnicí 2009/28/ES a odstranění nedostatků současného systému podpory.

 

Návrh nového zákona o podporovaných zdrojích energie je předkládán z důvodu implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (dále jen směrnice 2009/28/ES) do legislativního prostředí ČR. Cílem směrnice 2009/28/ES a její následné implementace je nastavení dlouhodobě stabilních a udržitelných podmínek podpory výroby energie z OZE na dobu minimálně do roku 2020 požadovanou ve směrnici prostřednictvím Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. 

 

Současný zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o OZE") neobsahuje nové požadavky vyplývající ze směrnice 2009/28/ES a naopak obsahuje částečné nedostatky, které se týkají hlavně stávajícího systému podpory výroby elektřiny z OZE. Pro odstranění těchto nedostatků je v zákoně navržen upravený model podpory výroby elektřiny z OZE.

 

Hlavní nedostatky stávajícího systému podpory výroby elektřiny z OZE:

 

- množství elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupované provozovateli (přenosové soustavy a distribučních soustav) v jednotlivých hodinách může být výrazně vyšší než ztráty těchto provozovatelů,

 

- v současném systému přebytek elektřiny znamená odchylku, čímž by v celém systému vznikaly zbytečné vícenáklady, nebo by

 

přebytek museli provozovatelé uplatnit na trhu a tak začít obchodovat s elektřinou (stát se obchodníky), což legislativa nepodporuje a není to vhodné zavádět

 

- podpora nedostatečně reaguje na vývoj ceny nových technologií výroby elektřiny z OZE,

 

- neefektivně zatěžuje celkovou cenu za elektřinu a tím snižuje konkurenceschopnost průmyslu v ČR a koupěschopnost obyvatelstva,

 

- neexistuje možnost zastavení vyplácení podpory pro určitý druh OZE při dosažení limitů elektrizační soustavy absorbovat výrobu elektřiny z OZE nebo při dosažení požadovaného podílu daného druhu OZE na celkové mixu OZE,

 

- při dalším rozvoji výroby elektřiny z OZE enormně navyšoval požadavky na podpůrné služby (zajištění Systémových služeb) a platby konečných zákazníků za dodávky elektřiny.

 

 

Cílem posuzovaného návrhu zákona o podporovaných zdrojích je tedy implementovat nové povinnosti dané Směrnicí a odstranění nedostatků současného systému podpory. Cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU. S nečinností je spojeno nejen riziko, že ČR může být vystavena možnosti zahájení řízení pro neplnění povinností na základě čl. 226 Smlouvy o Evropském společenství, ale také nebezpečí v podobě neúměrného zvýšení ceny elektrické energie z důvodu nekontrolovaného rozvoje některých druhů OZE a s tím spojené technické problémy elektrizační soustavy s dopadem na její funkčnost a stabilitu.

Nový model podpory je založen na optimalizaci stávajícího systému a zavedení tržního prvku do tohoto systému, kdy noví výrobci elektřiny z OZE budou kromě pevně stanovené částky za vyrobené množství elektřiny také uplatňovat tuto elektřinu na trhu s elektřinou. Lze tedy předpokládat snížení celkových nákladů na podpůrný systém v poměru s množstvím vyrobené a efektivně spotřebované elektřiny z OZE.

Se současným modelem podpory byly spojené následující náklady:

rok/mil Kč

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru)

1 785

2 018

1 958

2 659

3 203

3 086

7 764

 

Nárůst nákladů v roce 2010 způsobil a i v roce 2011 a dalším období výrazně způsobí zejména rozmach instalací solárních elektráren. Uvedené náklady budou hrazeny každý rok a při zvyšování podílu podpořené výroby se tato částka bude nadále zvyšovat. Podpora je vyplácená po dobu životnosti zařízení. Životnost je daná vyhláškou č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a pohybuje se od 20 let (fotovoltaické panely) až po 30 let (vodní elektrárny).

 

Bez nového zákona o podporovaných zdrojích energie by při zachování trendu růstu vícenákladů byla v roce 2020 jejich výše 65 miliard Kč. (Poznámka: neberou se v úvahu technické možnosti při připojování).

Díky změnám obsaženým v návrhu zákona o podporovaných zdrojích a díky limitům výroby elektřiny a instalovaného výkonu stanoveným v Národním akčním plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů, lze předpokládat, že roční konečné náklady na podporu obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v roce 2020 dosáhnou 44 mld. Kč. Úspora tedy znamená hodnotu 21 mld. Kč .

Navrhovaná úprava odstraňuje nerovnováhu mezi jednotlivými druhy OZE. Tím pádem zabraňuje dalšímu prudkému nárůstu příspěvku na využívání OZE.

Návrh zákona značně upravuje systém výkupních cen a zelených bonusů, kdy hlavní váhu přesouvá na podporu formou zelených bonusů. Zelené bonusy se vypisují každoročně a nejsou garantovány na dobu životnosti zařízení. Tím se stane systém více flexibilní a nebude docházet k nekontrolovatelnému nárůstů příspěvku na výrobu OZE. Vzhledem k tomu, že k dosažení daného cíle pro výrobu energie z OZE bude nutné zvýšit instalovaný výkon obnovitelných zdrojů, bude i nadále příspěvek stoupat. Výše bude velmi záležet na struktuře nového instalovaného výkonu a uplatnění výše stání dotace podle zákona č. 402/2010 Sb., který novelizoval zákon č. 180/2005 Sb..

Náklady spojené s regulací a provozováním elektrizační soustavy se vzhledem k novým technickým povinnostem výrobců a možnosti zařazování jednotlivých zdrojů oproti současnému stavu sníží.

Nečekaně rychlá výstavba nových solárních elektráren a z toho vyplývající podceněný příspěvek na OZE, vede k velkému deficitu v bilancích distributorů. Příspěvek na výkup elektřiny z OZE totiž letos nepokryje reálné náklady na podporu. Část příspěvku tedy budou muset uhradit distribuční společnosti, které podle současné legislativy zajišťují výplatu podpory výroby elektřiny z OZE. Tento problém by již však měl odstranit zákon č. 402/2010 Sb., jehož část, týkající se financování podpory elektřiny a poskytnutí dotace je také součástí nového zákona o podporovaných zdrojích energie.

Nový systém vkládá mezi výrobce a distributora povinného vykupujícího, který převezme povinnost úhrady příspěvku za podporu OZE. Úprava má tedy pozitivní vliv na regulované subjekty, tedy distributory elektrické energie.

I když dochází ke změně systému podpory a změně stanovování výkupních cen a zelených bonusů, nový systém není administrativně náročnější, a nedojde tedy ke zvýšení nákladů na jeho provozování.

Podpora tepla z obnovitelných zdrojů spočívá v povinnosti vyhlašovatelů výzev energetických programů podpory, zařadit do těchto výzev podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Nezakládá se tedy nová povinnost, ale v rámci již prováděných  aktivit podporovat výrobu tepla.

Přínosem bude snížení nárůstu nákladů na podporu výroby energií z obnovitelných zdrojů, optimalizace tohoto podpůrného systému, nezvýšení administrativní náročnosti, snížení negativního vlivu obnovitelných zdrojů na provozování elektrizační soustavy a environmentální přínosy.

 

Dokumenty ke stažení:

Materiál

Přílohy k materiálu