Více času na podstatné

Vláda zatím schválila jen věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

13.05.2015 13:10

SLOVA MINISTRA Z TISKOVKY Vláda dnes projednávala věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností i věcný záměr zákona o odpadech. Oba věcné záměry zákonů doporučila schválit Legislativní rada vlády dne 23. dubna ve znění jejího stanoviska. Vláda měla také na programu návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, strategii dočerpání OPŽP či informaci o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2014.

 

 

Výsledky jednání vlády ze dne 13.5.2015:
  • věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností - schváleno (+ ukládá ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu vypracovat a vládě do 30. září 2015 předložit návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, v němž budou zapracovány připomínky obsažené ve stanovisku Legislativní rady vlády)
  • věcný návrh zákona o odpadech - přerušeno z procesních důvodů (doprojednání nové RIA z ČSÚ zítra, na vládu půjde zákon znovu již příští týden, kde ministr předpokládá, že bude schválen)
  • zákona o ochraně přírody a krajiny - schváleno (více ZDE)

 

Oblast odpadového hospodářství již nebude komplexně upravena jednou právní normou, ale bude rozdělena, a to na zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Ministerstvo životního prostředí zahájilo již v březnu proces přípravy paragrafových znění obou předpisů, a předpokládá schválení obou právních předpisů v průběhu roku 2016.

 

ROZHOVOR: Na téma připravovaných zákonů v oblasti odpadů, problematiky evropských dotací (OPŽP) a novely zákona ochrany přírody a krajiny hovořil ministr životního prostředí R. Brabec v neděli 10.5.2015 v pořadu ČT24 Týden v politice. Záznam - ZDE.

 

Zákon o odpadech

Z věcného hlediska je hlavním záměrem nové právní úpravy vytvořit podmínky, které umožní naplnit požadavky evropských právních předpisů, zejména pokud jde o dodržování hierarchie nakládání s odpady, stanovené rámcovou směrnicí o odpadech. V některých oblastech zavádí ustanovení zcela nová a navrhuje určité odchylky od současné právní úpravy. Jedná se například o novou úpravu obchodování s odpady, sběru odpadů pomocí mobilních zařízení, poplatku za komunální odpad nebo poplatku za ukládání odpadu na skládku. Naopak tam, kde se stávající úprava osvědčila a v praxi je bez problémů aplikována, z ní vychází.

Nový zákon o odpadech zavede povinnost pojištění zařízení pro nakládání s odpady, které bude krýt poškození životního prostředí. A také velmi časté situace, kdy po firmě nakládající s odpady po jejím zániku zůstane velké množství odpadů, jejichž odstranění musí v současnosti zajistit stát.

Obec bude nově ze zákona účastníkem všech řízení o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady provozovanými na jejím území. Doposud tomu tak bylo pouze u zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Zároveň dojde k navýšení kontrolních a sankčních pravomocí obecních a krajských úřadů, protože mají přehled o fungování odpadových zařízení na svém území a také zájem na jejich bezproblémovém provozu.

Věcný záměr zákona o odpadech navrhuje řadu změn ve stávající právní úpravě, a to zejména pokud jde o:

  • Komunální odpady: Upravuje mechanismus výběru poplatku za odpady od občanů, kdy bude dána větší možnost obci přizpůsobit nastavení poplatku konkrétní obci a nastavit systém motivací a úlev.
  • Evidenci odpadů: Původci odpadu zapojení do obecního systému nakládání s komunálním odpadem budou osvobozeni od povinnosti vést průběžnou evidenci.
  • Nebezpečné odpady: Nově se navrhuje úprava v nakládání se zdravotnickými odpady.
  • Skládkování: Upravuje mechanismus výběru poplatků. Správcem poplatku za ukládání odpadů na skládky bude podle návrhu Státní fond životního prostředí ČR. Limit pro ohlašování produkce odpadů: U nebezpečných odpadů bude limit navýšen, a to ze 100 kg na 600 kg, čímž dojde ke snížení administrativní zátěže řady malých provozů drobných živnostníků. Hlášení tak nově nebude muset podávat asi 9 000 původců odpadů.

Věcný záměr byl dne 9. února 2015 předložen vládě s rozporem s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českým statistickým úřadem a Svazem měst a obcí ČR. 

Rozpor s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem ohledně problematiky sběru dat z oblasti odpadového hospodářství byl vyřešen dohodou na změně textu. Dohodnuté znění textu (bod 9.4, čtvrtý odstavec, strana 45-46) přestavuje kompromis mezi původním návrhem Ministerstva životního prostředí a požadavky Českého statistického úřadu. Stanoví se, že údaje z oblasti odpadového hospodářství budou sbírány v rámci evidence a ohlašování nakládání s odpady podle zákona o odpadech. Současně se stanoví Ministerstvu životního prostředí povinnost zajistit Českému statistickému úřadu přístup k výstupům z evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady.

Rozpor s Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně sběru odpadu pomocí mobilních zařízení byl rovněž vyřešenou dohodou o změně textu věcného záměru. Podle dohodnutého kompromisního řešení se ve věcném záměru stanoví, že sběr odpadu pomocí mobilních zařízení bude oproti současné právní úpravě výrazně omezen (bod 6.3, pátý odstavec, strana 18).

V rámci jednání o rozporech bylo s Ministerstvem průmyslu a obchodu rovněž dohodnuto vypuštění stanovených konkrétních částek ohledně výše poplatku za přeshraniční přepravu odpadů. Namísto toho se stanoví, že nově bude poplatek navýšen (bod 7.2.2., poslední odstavec, strana 29). Konkrétní výše poplatku bude stanovena v paragrafovém znění nového zákona o odpadech.

Z výše uvedených rozporů tak přetrvává pouze rozpor se Svazem měst a obcí ČR ohledně stanovené povinnosti původce odpadu, který je nepodnikající fyzickou osobou, předávat odpad pouze na místa určená obcí nebo oprávněn osobě. Předkladatel nadále nesouhlasí s řešením požadovaným Svazem měst a obcí, které v důsledků znamená úplný zákaz výkupu odpadů, a trvá na navrženém vymezení dané povinnosti.

Příprava věcného záměru byla koordinována s přípravou nového Plánu odpadového hospodářství České republiky na období 2015-2024.

 

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

Nový zákon se týká elektrických a elektronických zařízení včetně solárních panelů, baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel.

Stanovuje práva a povinnosti všech, kteří nakládají s elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory, pneumatikami a vozidly od jejich uvedení na trh až po jejich zpracování poté, kdy se staly odpadem. Tedy v celém jejich životním cyklu.

Věcný záměr vychází z principu rozšířené odpovědnosti výrobců, proto stanoví jejich povinnosti tak, aby bylo zajištěno environmentálně přijatelné nakládání s těmito výrobky na konci jejich životnosti. Povinnosti ukládá výrobcům jednotlivých komodit, kteří výrobek vyrobí nebo uvedou na trh v ČR, i těm, jejichž značka se objeví na výrobku.

V zákoně jsou obsažena společná ustanovení upravující základní pravidla pro zpětný odběr a způsoby plnění povinností výrobců, včetně pravidel pro vznik, provozování, kontrolu a dozorování fungování kolektivních systémů.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností bude mít ve vztahu k zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy, která se použije přednostně. Zákon o odpadech jako obecná právní norma bude aplikován subsidiárně, tj. nestanoví-li zákon o výrobcích s ukončenou životností jinak.

Materiál je vládě předkládán bez rozporu. Spolupředkladatelem zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Aktuální znění věcných záměrů zákonů si můžete stáhnout ZDE.

 

Související článek:

Chystají se změny v odpadech. Ojeté pneumatiky by řidiči mohli zdarma odložit v servisu (HN, 13.5.2015)

Ekologická daň bude i z deset let starých aut. Zpřísní se také podmínky pro autovrakoviště (HN, 10.5.2015)