Více času na podstatné

Výbor členských států doporučil zařadit osm látek na seznam látek podléhajících procesu povolování v rámci REACH

07.12.2010 11:53

Výbor členských států přijal stanovisko ECHA k návrhu zařazení osmi látek SVHC (látky vzbuzující velké obavy) do přílohy č. XIV nařízení REACH, tedy do přílohy která obsahuje látky podléhající procesu autorizace (povolování). Tato skutečnost bude znamenat, že nakládání s v příloze uvedenými látkami, bude možné pouze v případě kdy výrobce anebo dovozce projde autorizačním procesem a prokáže, že s látkami bude nakládáno tak, aby možná rizika pro životní prostředí a lidské zdraví byla kontrolována a minimalizována. Konkrétně se jedná o následujících osm látek:

 • di-isobutylphthalate (DIBP)
 • diarsenic trioxide
 • diarsenic pentaoxide
 • lead chromate
 • lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
 • lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)
 • tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)
 • 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT).

 

Mimo těchto osm látek bylo dalších osm látek navrženo na kandidátský seznam. U osmi navrhovaných látek proběhne mimo jiné veřejná diskuze, které se také můžete zúčastnit, a na závěr bude rozhodnuto, zda látky splňují kritéria pro zařazení mezi SVHC látky a tedy zda budou i tyto látky nakonec zařazené do přílohy č.XIV nařízení REACH. Navrhované látky:

 • Chromium trioxide
 • acids generated from chromium trioxide and their oligomers
 • cobalt(II)sulphate
 • cobalt(II)dinitrate
 • cobalt(II)carbonate
 • cobalt(II)diacetate
 • 2-methoxyethanol
 • 2-ethoxyethanol

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA