Více času na podstatné

Výbor členských států odsouhlasil identifikaci 5 látek SVHC a dokončil vyhodnocení 41 registračních dokumentací

21.06.2012 08:50

Na jednání ve dnech 6.-8.6.2012 MSC odsouhlasil jednomyslně identifikaci 5 látek SVHC, které budou přidány na Kandidátský seznam a mohou být následně předmětem povolování. Výbor také uzavřel 41 návrhů rozhodnutí o hodnocení registrační dokumentace.

 

Kandidátský seznam

Výbor členských států (MSC) na svém jednání identifikoval 5 nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC): oxid boritý (písemnou procedurou) a čtyři barviva. Výsledkem diskuzí byl souhlas se zařazením těchto látek na Kandidátský seznam s tím, že barviva C.I.Basic Violet 3, C.I. Basic Blue 26, C.I. Solvent Blue 4 a 4,4'—bis(dimethylamino)—4''—(methylamino)trityl alkohol jsou identifikována jako SVHC pouze v případě, že nečistoty Michlerův keton a Michlerova báze budou obsaženy v koncentraci 0,1% nebo vyšší. Těchto pět SVHC látek bude na Kandidátský seznam zařazeno společně s osmi dalšími látkami, projednanými MSC v písemné proceduře. Aktualizovaný Kandidátský seznam bude zveřejněn na webových stránkách ECHA.

 

Hodnocení dokumentace

MSC také jednomyslně odsouhlasil 9 návrhů rozhodnutí k hodnocení dokumentace (8 návrhů rozhodnutí k návrhům dalších testů a jeden návrh rozhodnutí z kontroly úplnosti registrační dokumentace).

Jednomyslného souhlasu členů MSC však nebylo v písemné proceduře dosaženo u 8 návrhů rozhodnutí k návrhům dalších testů u požadavku na provedení dvougenerační studie reprodukční toxicity. Většina členů MSC podporovala návrh rozhodnutí, který umožní registrantovi výběr mezi metodou EU B.35 — OECD TG 416; Dvougenerační studií reprodukční toxicity a metodou OECD 443; Rozšířenou jednogenerační studií reprodukční toxicity (EOGRTS) s přidáním druhé generace. Menšina členů MSC navrhovala pouze studii EOGRTS s přidáním kohort (skupin) pro imunotoxicitu a neurotoxicitu a bez provedení testu na druhé generaci. Důvodem nejednotného stanoviska členů MSC je zejména právní nejistota u zkušební metody EOGRTS, neboť tato metoda není zatím zařazena mezi zkušebními metodami podle nařízení REACH, tj. není obsažena v nařízení (ES) č. 440/2008.

Kromě 10 projednaných případů na jednání, MSC odsouhlasil ještě 23 dalších návrhů rozhodnutí písemnou procedurou.

Případy, u nichž nebylo dosaženo jednomyslného stanoviska členů MSC, předloží ECHA Komisi ke konečnému rozhodnutí.

 

Další informace:

Výbor členských států

Identifikace látek vzbuzujících velmi velké obavy