Více času na podstatné

Vybouraná okna jako biologicky rozložitelný odpad?

04.10.2010 11:09

 

Otázka: Naše společnost montuje okna a dveře po celé republice. Součástí dodávky je i vybourání starých oken, která jsou obvykle dřevěná. V rámci našeho kraje máme stavební dvůr, kde provádíme jejich úpravu, tedy třídění tohoto odpadu na sklo, kování, žaluzie a odpadní dřevo, které je však povrchově upravené či jinak znečištěné. Krajský úřad při schvalování našeho POH usoudil, že dřevěné rámy nejsou kompostovatelné a proto končí na skládce jako odpad 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady.

V jiných částech republiky však takové zařízení nemáme a vybouraná okna předáváme na skládku vcelku. Stává se, a nikoli výjimečně, že nám tento materiál na skládku odmítají vzít s odůvodněním, že jde o biologicky rozložitelný odpad, který se na skládku přijímat nesmí. Je někde jasně stanoveno, co všechno lze zařadit pod katalogové číslo 17 09 04? Jak máme postupovat?

 

Ze spisového materiálu, který jsem si u tazatele zajistil, vyplývá, že provozovatelé skládek se domnívají, že jde o odpad 17 02 01 Dřevo, který se na skládky jako materiál kompostovatelný přijímat nesmí.
Podívejme se, co říkají předpisy. Vyhláška č. 341/2008 Sb., která řeší podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO) a stanovuje podmínky pro ukládání odpadů na skládky (zmocnění pro její vydání je v ustanovení § 33b odstavec 3 zákona o odpadech) říká ve svém § 2, že "Seznam bioodpadů využitelných v zařízení k využívání bioodpadů …je uveden v Příloze č. 1" (této vyhlášky). To nemohu chápat jinak než tak, že seznam je úplným a tedy konečným výčtem (a nyní nehodnoťme, zda je to tak dobře) všech odpadů (BRO). Příloha vyhlášky je členěna podle katalogových čísel a pokud tedy některá katalogová položka v tomto seznamu chybí, potom tento odpad není biologicky rozložitelný odpad ve smyslu ustanovení § 33a písmeno a) zákona o odpadech.
Není-li to ovšem biologicky rozložitelný odpad, potom nemůže platit omezení, uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky …. Konkrétně jde o § 4 odstavec 4, v němž se zavádí zákaz ukládat některé odpady na skládky. Tento zákaz je specifikován odkazem na Přílohu č. 5 této vyhlášky, kde se v bodě B. odstavec 4. hovoří o biologicky rozložitelných odpadech. Celá okna ovšem nejsou (viz můj předchozí odstavec) biologicky rozložitelný odpad (BRO), takže se na skládku ukládat smějí. Přesněji - důvod pro odmítnutí nesmí být v tom, že jde o BRO. Z jiného hlediska jsem celou věc neposuzoval.
K první otázce - zařazení odpadů. Podle ustanovení § 5 odstavec 1 zákona o odpadech je to jednoznačně původce odpadu, kdo svůj odpad zařazuje. A teprve pokud vznikne nějaký spor, potom nastupuje odstavec 2, kdy to udělá MŽP za podmínek v tomto odstavci uvedených, což se našeho případu zjevně netýká. Konkrétně u stavebních odpadů se podle konstrukce této skupiny 17 zařazuje pod číslo 17 09 04 všechno, co se nehodí zařadit pod některé jiné katalogové číslo.
Jak tedy má tazatel postupovat. Považuji za důležité, že tento odpad má ve svém plánu odpadového hospodářství zařazený jako 17 09 04, protože krajský úřad takové zařazení schvalovacím rozhodnutím vlastně "potvrdil". Myslím, že by bylo praktické si příslušnou pasáž POH původce odpadu zkopírovat a na skládkách, kde Vám odmítají tento odpad vzít, jim tuto skutečnost dokladovat.
A pokud bude rozpor, chápu to jako rozpor mezi původcem odpadu, který veze okna na skládku a provozovatelem skládky, který je nechce vzít, pokračovat, potom je třeba se obrátit na příslušný odbor životního prostředí, pod který tato skládka patří. Tedy na ten úřad, který povoloval její provoz. Například formou stížnosti na provozovatele skládky, že protiprávně znemožňuje používat veřejnou skládku. S trochou nadsázky mohu říci, že náš původce odpadu je na úrovni situace, kdy má platnou vlakovou jízdenku a konduktér ho nechce pustit do vlaku. Pravdu sice má, ale jen těžko se prosazuje.

Odpověď:
Vyplývá z textu, jen ji shrnu. Jsem přesvědčen, že neexistuje žádný právní důvod k tomu, aby provozovatelé skládek odmítali brát kompletní dřevěná okna s odůvodněním, že jde o kompostovatelný materiál, který není povoleno na skládkách ukládat.

Poznámka 1: Tazateli jsem poskytl názor a radu jak postupovat ve výše uvedeném smyslu. Nad aplikací doporučené stížnosti však stále váhá, neboť má obavy z konfliktu s provozovatelem skládky, kterého bude i v budoucnu potřebovat. Zdá se, že v životním prostředí existují u podnikatelů obavy nejen z konfliktů s úřady, ale že obavy jsou širší. A to bez ohledu na to, zda je právo na mé straně.

Poznámka 2: Z podkladů vyplynulo, že snaha skládkařům vyhovět jde tak daleko, že dochází na jejich přání k manipulaci s katalogovými čísly. To nelze ovšem hodnotit jinak, než jako porušování POH původce, tedy jednání v rozporu se zákonem a proto pokutovatelné.

 

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oboru odpadů
E-mail: barchosi@volny.cz