Více času na podstatné

Vyhláška č. 428/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem

08.12.2009 10:39

Vyhláška prování ustanovení zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a to: § 11 odst.4, § 13 odst.4 a § 14 odst.7

Platnost předpisu: 1. ledna 2010

Předmět úpravy:

   a) podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti,
   b) způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání,
   c) náležitosti a obsah havarijního plánu úložného místa a zásady prevence závažných nehod.

 

Podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti

(1)  Zpráva o celkovém vyhodnocení úložného místa (dále jen „zpráva“) obsahuje písemné a grafické informace o výsledcích monitorování a o provozu úložného místa za celé sledované období od zahájení jeho provozu ke dni zpracování zprávy.

(2)  Zpráva obsahuje tyto náležitosti

       a) informaci o skutečnostech rozhodných pro zařazení úložného místa do příslušné kategorie podle § 4 zákona,
       b) informaci o provozu úložného místa a souladu provozu se schváleným plánem pro nakládání s těžebním odpadem (dále jen „plán“) podle § 5 zákona, včetně plnění jednotlivých podmínek z plánu,
       c) informaci o plnění jednotlivých podmínek uvedených v povolení provozu úložného místa podle § 8 zákona,
       d) stav výše rezerv finančních prostředků, se stavem ke dni zpracování zprávy, doložený výpisem z vázaného účtu, včetně přehledu o její dosavadní tvorbě a čerpání od počátku tvorby této finanční rezervy,
       e) přehled o událostech podle § 6 odst.  6 nebo § 10 odst.  6 a o postupu podle § 14 odst.  3 zákona,
       f) informaci o způsobu zajištění monitorování v souladu s plánem, včetně mapy se zakreslenými monitorovacími místy,
       g) informaci o výsledcích monitorování a kontrol směřujících k zajištění ochrany ovzduší, povrchových a podzemních vod a půdy,
       h) informaci o druhu a rozsahu provedené sanace a rekultivace,
       i)  základní důlní mapu, mapu povrchu a minimálně jeden řez vedený úložným místem, vyhotovené a doplněné podle jiného právního předpisu,
       j)  podpis odpovědné osoby podle § 7 odst.  3 zákona.

 

Způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání

(1)  Rezerva finančních prostředků podle § 13 zákona se vytváří na uzavírání, sanaci včetně rekultivace a monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu, a to v souladu s povolením jeho provozu podle § 8 zákona a povolením ukončení jeho provozu podle § 10 zákona.

(2)  Výpočet celkové výše a časový průběh tvorby a čerpání rezervy finančních prostředků podle odstavce  1 je zpracován tak, aby

       a) byly splněny všechny povinnosti vyplývající ze zákona a z povolení provozu úložného místa a povolení ukončení jeho provozu, včetně požadavků týkajících se období po ukončení provozu do doby nabytí účinnosti rozhodnutí, že úložné místo se považuje za uzavřené,
       b) ve stanovenou dobu určenou plánem a povolením provozu úložného místa byly k dispozici finanční prostředky na zvláštním vázaném účtu ve výši potřebných finančních rezerv pro sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem úložného místa.

(3)  Při výpočtu výše rezervy finančních prostředků se zohlední

       a) pravděpodobný vliv úložného místa na životní prostředí a lidské zdraví, zejména pokud se týká kvality půdy, vod a přípustných hodnot vypouštěných znečišťujících látek; přitom se zváží kategorie úložného místa, jeho stabilita, vlastnosti uloženého těžebního odpadu a budoucí využití uzavřeného úložného místa,
       b) rozsah monitorování a rozsah případných technických opatření přijatých během provozu a po ukončení provozu, včetně sanace a rekultivace, případných opatření týkajících se obnovení biodiversity, omezení ekologické újmy, a to pro splnění požadavků uvedených v písmenu a),
       c) časové rozložení pravděpodobných vlivů dle písmene a) a s nimi souvisejících opatření podle písmene b) k jejich zmírnění,
       d) výše finančních nákladů potřebných na opatření podle písmene b), včetně monitorování, posouzené nestrannou, nezávislou a odborně způsobilou osobou, která posoudí i možnost neplánovaného nebo předčasného uzavření úložného místa.

(4)  Časový průběh výše roční tvorby rezervy finančních prostředků v jednotlivých letech provozu úložného místa se vypočítá podle vzorce uvedeného v příloze k této vyhlášce.

(5)  Pro postup při čerpání rezervy finančních prostředků platí obdobně § 37a horního zákona.

 

Náležitosti a obsah havarijního plánu

        Havarijní plán úložného místa kategorie I podle § 14 zákona obsahuje

       a) opatření k potlačení a zvládnutí závažných nehod a jiných mimořádných událostí určených podle analýzy rizik provozu úložného místa tak, aby se omezilo zejména poškození lidského zdraví a životního prostředí,
       b) opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před účinky závažných nehod a jiných mimořádných událostí,
       c) rozsah informací o závažných nehodách a jiných mimořádných událostech a okruh fyzických a právnických osob a orgánů veřejné správy, kterým tyto informace v případě závažných nehod a jiných mimořádných událostí musí být nahlášeny,
       d) zajištění sanace včetně rekultivace a odstranění následků po závažné nehodě. 

 

Zásady prevence závažných nehod

 

 

 

        Zásady prevence závažných nehod vycházejí z hodnocení rizik, která úložné místo pro lidské zdraví a pro životní prostředí představuje, a které provozovatel pro úložné místo musí mít zpracováno. V rámci prevence provozovatel úložného místa posoudí systém hlášení závažných nehod a zajistí

       a) provádění opatření nezbytných k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před účinky závažných nehod a jiných mimořádných událostí na základě zpracovaných havarijních plánů,
       b) poskytování nezbytných informací veřejnosti a příslušným útvarům nebo orgánům v dané oblasti.