Více času na podstatné

Vyhláška o ochraně dřevin bude platit od 15. července 2013. Pro obce MŽP vypracuje metodický pokyn.

04.07.2013 08:38

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě.  Ministerstvo životního prostředí vypracuje metodický pokyn pro obce, kde bude jasně definováno, co novela vyhlášky přináší, co znamená pro veřejnou zeleň a pro obce ve vztahu k majitelům soukromých zahrad. Vyhláška o ochraně dřevin bude platit od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.

 

PRVNÍ BLOK, OBECNÁ ČÁST:

  • Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, bude platit od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná. Vyhláškou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
  • Kácení stromů však zpravidla probíhá na podzim, během vegetačního klidu.

 

ZPŘÍSNĚNÍ

  • Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících 40 m2, nově upravuje kácení v zahradách.
  • Ke kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné povolení, které vydá orgán ochrany přírody.
  • Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově také zapojené porosty stromů s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, které často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

 

Jak je definováno stromořadí?

Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některý strom, pořád se jedná o stromořadí. Za to se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm.

 

Jsem starostou obce – co pro mě nová vyhláška znamená?

Novela vyhlášky nově upravuje definici stromořadí, pro jehož pokácení, i v případě jednotlivých stromů, bude nově třeba povolení. Stromořadí má v sídlech i krajině svou nezastupitelnou historickou, funkční a estetickou roli. Proto je potřeba vždy odpovídajícím způsobem vyhodnotit, zda je nutné kácet.

Vašemu obecnímu úřadu se odlehčí od byrokracie a Vaši úředníci nebudou zavaleni zbytečným papírováním.

Ministerstvo životního prostředí vypracuje metodický pokyn pro obce, kde bude jasně definováno, co novela vyhlášky přináší, co znamená pro veřejnou zeleň a pro obce ve vztahu k majitelům soukromých zahrad.

 

§ 3
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití
jako plantáž dřevin3),
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

 

POVOLENÍ

Povolení ke kácení dřevin, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, již nebude potřeba pro zahrady. Ty jsou definovány jako veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocené pozemky u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí.

 

Jak je vyhláškou definována zahrada?

Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.

Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.

 

Jsem vlastníkem zahrady – co pro mě nová vyhláška znamená?

Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom.

Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. A zpravidla v období vegetačního klidu.

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Je možné bez povolení pokácet památný strom?

Pokácet nebo jakkoliv poškodit památný strom je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody jen ve veřejném zájmu. To platí i pro řešení případného havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost. Na památné stromy rostoucí na zahradách se možnost kácení bez povolení nevztahuje.

Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?

Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

Proč se zpřísňuje ochrana stromořadí a kácet v zahradách budou moci majitelé bez povolení úřadů?

Stromořadí mají své historické, funkční, nebo estetické opodstatnění. Péče o ně je náročná, což v některých případech vedlo k volbě pohodlného způsobu řešení tohoto problému, tedy k vykácení aleje. Na kácení každého stromořadí budou nyní jeho majitelé potřebovat povolení.

Naopak majitel soukromé zahrady by si měl sám rozhodnout, co na svém pozemku chce mít a co nikoli. Majitel zahrady si svůj majetek nezničí. Naopak se jej bude snažit zvelebit. Novela vyhlášky mu při respektu k soukromému vlastnictví rozváže ruce.

 

Dokument ke stažení:

Kompletní text vyhlášky