Více času na podstatné

Vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a o očekávaném dopadu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky

28.06.2011 13:01

Energetický regulační úřad podle § 7 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnotil podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny za rok 2010 a stanovil očekávaný dopad podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky pro rok 2012.

Celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2010 dosáhla 5,89 TWh. V následující tabulce je uvedena výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podle jednotlivých kategorií.

 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2010  Výroba brutto [MWh]
Malé vodní elektrárny do 10 MW 1 238 819
Vodní elektrárny nad 10 MW  1 550 655
Biomasa  1 511 911
Bioplyn 598 755
Biologicky rozložitelná část komunálního odpadu  35 580
Větrné elektrárny 335 493
Fotovoltaické systémy  615 702
Celková výroba elektřiny z OZE  5 886 915

 

Hrubá spotřeba elektřiny v České republice v tomto roce byla 70,96 TWh. Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé tuzemské spotřebě elektřiny dosáhl 8,30 %. Očekávaný dopad podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky se v roce 2012 odhaduje na 679 Kč/MWh. V této částce jsou kromě obnovitelných zdrojů zahrnuty také náklady na podporu druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Není zde uvažováno poskytnutí státní dotace na podporu obnovitelných zdrojů, o jejíž výši pro rok 2012 rozhodne vláda do konce října letošního roku.

Uvedená hodnota vychází z předpokladu meziročního nárůstu ceny silové elektřiny o 5 %, která ovlivňuje výši zelených bonusů. Nárůst příspěvku je zapříčiněn především velkým nárůstem výroby elektřiny z fotovoltaických zdrojů, nárůstem výroby elektřiny v bioplynových stanicích, a kompenzací ztráty plátců podpory z roku 2010. Předběžnou výši ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a KVET v ceně za přenos elektřiny nebo ceně za distribuci elektřiny je nutné chápat jako předběžný údaj, který bude modifikován především poskytnutou výší státní dotace, dále pak upřesněním plánované výroby elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů, predikcí konečné spotřeby elektřiny v roce 2012 a rovněž pohybem ceny elektřiny na velkoobchodním trhu. Konečná výše bude zveřejněna do konce listopadu 2011.

Aktuálně je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednáván pod sněmovním tiskem č. 369 vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, jenž by měl nahradit zákon č. 180/2005 Sb., jehož přijetí a následná aplikace může též ovlivnit výši této ceny.

 

Dokument ke stažení: Oznámení o vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a o očekávaném dopadu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky

 

Zdroj: ERU