Více času na podstatné

Výsledky jednání PSP ČR (16. schůze)

09.05.2011 06:47

1) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 232/

 

Výsledek: 3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 489)

 

2) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278

 

Výseldek: 3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 494).

 

3) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 327/

 

Výsledek: 1. Čtení - Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. 1. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 488). Hospodářský výbor návrh zákona neprojednal.

 

4) Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009 /sněmovní tisk 308/ 

 

Výsledek: 1. Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi. Smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 457). Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání Zahraničního výboru č. 11 (18. května 2011.

 

5) Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) /sněmovní tisk 311/ 

 

Výsledek: 1. Čtení proběhlo 29. 4. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 467). Výbor pro životní prostředí návrh zákona neprojednal.

 

Anotace k projednávaným zákonům ZDE