Více času na podstatné

Využijte aplikaci pro výpočet roční produkce emisí amoniaku

05.06.2012 08:48

Při tvorbě Studie proveditelnosti v rámci relevantních projektů připravovaných do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí můžete použít aplikaci pro výpočet roční produkce emisí amoniaku.

Na internetových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky v. v. i., byla zveřejněna aplikace pro výpočet roční produkce emisí amoniaku ze zemědělských zdrojů dle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Tuto aplikaci je možno použít při tvorbě Studie proveditelnosti v rámci relevantních projektů připravovaných do XXXVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. 

Program umožňuje provádět výpočet emisí amoniaku jak pro účely kategorizace zdroje, tak za účelem vykazování celkových ročních emisí amoniaku při započtení snižujících technologií, uvedených v metodickém pokynu „Stanovení kategorie a uplatnění snižujících technologií u zemědělských strojů" Odboru ochrany ovzduší Ministerstva Životního prostředí (MŽP), publikovaného ve Věstníku MŽP, ročník XXI, částka 12/2011.

 

Odkaz na aplikace ZDE

 

Zdroj: SFŽP