Více času na podstatné

Vývoj legislativy v problematice odpadních výkopových zemin po dobu účinnosti zákona č. 185/2001 Sb. se zaměřením na současný stav.

08.03.2010 07:51

Odpadní výkopové zeminy jsou velmi dobře využitelným materiálem a co nejvyšší možná míra jejich opakovaného použití (v místě vzniku), či řízeného materiálového využití ve vhodných lokalitách, je jistě vítána. Na druhou stranu může tento materiál obsahovat složky znečišťující životní prostředí. Z tohoto pohledu je důležité například i místo, kde byla zemina získána. V praxi nejsou ojedinělé případy, kdy stavební společnosti provádějí projekt na lokalitě, kde dříve byla průmyslová výroba a kde je riziko kontaminace zemin vytěžených při stavebních pracích reálné. Při činnostech spojených s nakládáním s odpadní výkopovou zeminou existují i další rizika, která nemusí být na první pohled ihned vnímána. Většinou právě s problémovými případy nakládání s odpadními výkopovými zeminami se Česká inspekce životního prostředí potýká. V drtivé většině jsou tyto případy řešeny na základě podnětů od firem, či občanů žijících, či působících v dotčených lokalitách. Tento článek se však primárně nezabývá komentováním rizik spojených s nakládáním s odpadními výkopovými zeminami, proto v případě zájmu odkazuji rovněž na dřívější článek v časopise Odpadové Fórum, v čísle 5/2008, který zmiňuje další rizika a skutečnosti spojené s touto problematikou. Stručně jsou základní rizika uvedena níže v tabulce č. 1. V tomto článku se věnujme spíše samotnému vývoji legislativy souvisejícímu s nakládání se zeminami. více..