Více času na podstatné

Výzva k předkládání projektů pro rok 2011 - Nadace Partnerství

20.06.2011 07:48

Základní informace:

 • Datum uzávěrky: 12. září 2011
 • Maximální výše grantu 300 000 Kč
 • Zdroj rozdělovaných prostředků: výnosy z nadačního jmění (včetně výnosů z prostředků NIF uložených v NJ)
 • Celkem k rozdělení v roce 2011: cca 1 000 000 Kč
 • Celá částka bude rozdělena najednou

 

I. Cíle programu

Posláním nadace je podporovat místní i celonárodní environmentálně zaměřené občanské aktivity a jejich prostřednictvím zvyšovat účast občanů na věcech veřejných. Nadace napomáhá spolupráci různých zájmových skupin ve společnosti udělováním nadačních příspěvků i dalšími způsoby.

Základní grantový program podporuje prostřednictvím nadačních příspěvků takové aktivity, které přispívají k plnění poslání nadace a přitom nejsou dostatečně podporovány z jiných finančních zdrojů nebo jiným programem nadace. Přednostně se zaměřuje na nové a modelové projekty, projekty využívající mezioborovou nebo mezisektorovou spolupráci, regiony s málo rozvinutým občanským sektorem a problémy na okraji pozornosti.

Prioritou programu je ochrana a posilování práva veřejnosti podílet se na rozhodování o životním prostředí, včetně jednotlivých konkrétních případů ohrožení životního prostředí.

Prostředky, které základní grantový program rozděluje, pocházejí z výnosů nadačního jmění Nadace Partnerství. Jejich objem je proto omezen a bohužel nestačí k tomu, aby byly podpořeny všechny dobré projekty v oblasti životního prostředí. Přednostně proto podporujeme projekty, které naplňují hlavní priority a nemají šanci získat podporu z jiných zdrojů.

 

II. Podporované aktivity – prioritní oblasti

Z důvodu nižšího rozpočtu budou i v roce 2011 podpořeny projekty v těchto prioritních tématech:

Informační projekty - informování široké veřejnosti v oblastech klíčových pro životní prostředí a občanskou angažovanost. Zaměřujeme se na oblasti, které stát a samospráva nepodporují, nebo podporují jen omezeně, jako jsou například účast veřejnosti na rozhodování a právo na informace, spotřebitelské chování, nebo témata opomíjená veřejnou diskusí v ČR. O podporu projektů informujících veřejnost o cenných přírodních lokalitách, jejich hodnotách a přírodních procesech lze žádat v programu Strom života – pro přírodu (nejbližší uzávěrka na jaře 2012).

Ovlivňování legislativy na evropské i národní úrovni ve prospěch životního prostředí - rozhodování o legislativě související s životním prostředím na úrovní EU i České republiky, nebo úsilí o zachování a lepší podobu pravidel umožňujících účast občanů při rozhodování o životním prostředí. Zde mají místo i projekty usilující o praktické využití možností, které nová legislativa nabízí.

Kampaně a účast na rozhodování - podpora aktivit organizací, které se v jednotlivých případech stavějí za ochranu příznivého životního prostředí a přírody. Jsou to například projekty usnadňující zapojení občanského sektoru do přípravy územních plánů, právní a odborné asistence místním sdružením pro ochranu životního prostředí, nebo ochrany cenných přírodních lokalit před neuváženou výstavbou.

Jiné projekty nespadající do uvedených priorit je možné podat pouze po konzultaci s kanceláří Nadace Partnerství. (Základní grantový program nepodporuje projekty lokálního zlepšení životního prostředí, projekty výsadeb stromů a úprav veřejných prostranství, ani ochranářské projekty jako je např. péče o cenné lokality, naučné stezky, nebo ochrana ohrožených druhů – tyto podporuje program Strom života.)

 

III. Oprávnění žadatelé

Vzhledem k rozdělování výnosů z prostředků NIF jsou z okruhu oprávněných žadatelů vyloučeny tyto subjekty:

 • fyzické osoby – podnikatelé,
 • právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí a společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 • nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF,
 • stát, jednotky územní samosprávy,
 • právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, zejména občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace (nejsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF), nadační fondy.

 

IV. Jak žádat

Žádost se bude podávat přes on-line systém Grantys, ve kterém si vyplníte žádost o grant. Postup najdete v Manuálu pro žadatele (pdf).

Jako přílohy požadujeme doložit právní subjektivitu žadatele (doklad o registraci stanov, výpis z rejstříku a podobně, dle typu subjektu), vlastnictví uvedeného bankovního účtu (smlouva s bankou, výpis nebo potvrzení vydané bankou), a pokud vydáváte, tak i výroční zprávu. Tyto přílohy vložte do Grantysu jako soubory k organizaci; nemusíte je přikládat, pokud žádáte opakovaně a už jste nám je přiložili v minulosti. Další přílohy (k projektu) můžete vkládat podle uvážení, pokud mají význam pro posouzení projektu

Uzávěrka příjmu žádostí je 12. září 2011. Nejpozději tento den do půlnoci je nutno žádost v Grantysu dokončit a "odeslat".

 

V. Důvody vyloučení žádosti:

 • žádost byla podána po datu uzávěrky;
 • v Grantysu nejsou vyplněny požadované údaje, nebo chybí požadované přílohy, a nejsou doplněny ani na žádost nadace;
 • projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení;
 • projekt nespadá do některého z prioritních témat, a nebyl předem konzultován;
 • projekt vyhovuje podmínkám jiného grantujícího programu Nadace Partnerství, a v žádosti není uveden důvod, proč nemůže být žádáno o jeho podporu v příslušném programu.

 

VI. Smluvní podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku

V případě, že projekt bude vybrán k podpoře, uzavře Nadace Partnerství s organizací smlouvu o udělení nadačního příspěvku.

Nadační příspěvek je příjemci poskytován ve dvou nebo třech splátkách, organizace předkládá Nadaci Partnerství průběžnou a závěrečnou zprávu o projektu včetně vyúčtování; ve smlouvě jsou obsaženy termíny pro dodání zpráv/vyúčtování a zaslání splátek. Obvyklá doba trvání projektu je jeden rok (do konce října 2012), je možné trvání přizpůsobit povaze projektu - v takovém případě uveďte v části Aktivity a časový plán, že požadujete jinou dobu trvání projektu, než jeden rok.

Povinností příjemce příspěvku je informovat veřejnost o podpoře projektu Nadací Partnerství. To platí obecně (např. prostřednictvím webových stránek organizace) i při propagaci akcí souvisejících projektem.

 

VII. Postup posuzování žádosti

Zaměstnanci nadace žádosti zkontrolují po formální stránce a rozešlou je k posouzení členům grantové komise. Grantová komise se seznámí se žádostmi a poté se sejde k jejich projednání.

Výsledkem jednání grantové komise je seznam projektů doporučených k podpoře. O podpoře projektů rozhoduje správní rada nadace. Po schválení správní radou je seznam podpořených projektů zveřejněn (předpokládáme do poloviny listopadu 2011).

 

zdroj: www.nadacepartnerstvi.cz