Více času na podstatné

Výzva k předkládání žádostí na podporu projektu "Spotřeba energie na chlazení budov v ČR"

25.05.2011 07:21

MPO předkládá výzvu k podání žádostí na podporu projektu "Spotřeba energie na chlazení budov v ČR" v rámci oblasti Specifických a pilotních projektů aktivy F.2 Projekty vzdělávání a studie Státního programu na podpor úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

pro rok 2011 — část A —PROGRAM EFEKT na projekt: "Spotřeba energie na chlazení budov v ČR".

 

Minimální rozsah prací žadatele:
1) Rozšíření rešerše měrných spotřeb energie na chlazení budov v dalších zemích EU, především v zemích s podobným klimatem.
2) Počítačové simulace alespoň dvou vybraných budov a stanovení spotřeby energie na chlazení.
3) Osazení, nebo doplnění měření spotřeby energie pro chlazení pro min. 10 vybraných budov na území ČR s důrazem na zdroje větších výkonů (alespoň 5 objektů se zdrojem chladu o příkonu větším nežli 80 kW). Spotřeba energie bude kontinuálně zaznamenávána pro další vyhodnocení.
4) Zpracování dat z měření.
5) Zpracování dvou kontrol klimatizačních systémů podle vyhlášky č. 277/2007 Sb.
6) Porovnání výsledků simulace a měření, vyhodnocení měrných spotřeb vybraných budov na chlazení.
7) Zprovoznění webové aplikace pro projekt prezentující výsledky a umožňující přihlášení nových staveb.

Maximální výše podpory je stanovena na 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Požadovaná výše podpory je uváděna jednou částkou. Plátci DPH kalkulaci nákladů uvádějí bez DPH, neplátci DPH kalkulaci nákladů uvádějí včetně DPH. Uchazeč, který je plátcem DPH, nesmí náklady na DPH zahrnout do nákladů hrazených z dotace a v žádosti o dotaci uvádí kalkulaci celkových nákladů bez DPH.

Požadavky na zpracování žádosti, maximální výše poskytnuté dotace, způsob hodnocení, průběh realizace projektu včetně časového harmonogramu, požadovaný obsah a další potřebné informace jsou obsaženy ve výzvě, která je uvedena v příloze.

Písemnou žádost je možno podat v termínu nejpozději do 3. 6. 2011 včetně.

 

Přílohy ke stažení: