Více času na podstatné

WATENVI bude také o odpadovém hospodářství

29.03.2011 08:46

WATENVI bude také o odpadovém hospodářství

Nové možnosti ve využívání a hodnocení odpadů je název semináře, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI, který se bude konat na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011. Připravilo je Ministerstvo životního prostředí ČR a Centrum pro hospodaření s odpady CeHO – VÚV T.G.M., v.v.i.

 

Neustálý nárůst množství odpadu v celé Evropské unii

Odpadové hospodářství je oborem, který prochází neustálým vývojem. Ten vyplývá zejména z obecných požadavků udržitelného rozvoje, mimo jiné ochranou primárních zdrojů surovin, a dále vychází z nejnovějších poznatků vědy a výzkumu. Nejen v České republice, ale i v členských zemích Evropské unie stále narůstá množství odpadů a nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, jejich celková produkce však roste.

V roční produkci odpadu na jednoho obyvatele se pohybujeme někde na konci žebříčku EU. Je pravděpodobné, že s dalším vývojem konzumní společnosti bude i odpadová produkce v ČR narůstat. Jeden Čech vyprodukuje více než 400 kg odpadu za rok.

Nové přístupy k hodnocení odpadů

Na prvním místě hierarchie nakládání s odpady stojí předcházení vzniku odpadů, což je i zakotveno v  zákoně o odpadech např. jako povinnost výrobců uvádět na trh výrobky, které budou po uplynutí své životnosti obsahovat co nejmenší množství nebezpečných a nevyužitelných odpadů. Komplexní pohled na prevenci nás vede k tomu soustředit se na co nejvyšší procento využití vzniklých odpadů. Využití je však možné jen na základě poznání skutečných vlastností odpadu.

Přestože se Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) ve své činnosti zabývá širší oblastí nakládání s odpady, seminář na WATENVI bude zaměřen na nové přístupy k hodnocení odpadů a jejich další využití. Při rozhodování, jak s odpadem naložit, mohou odborné veřejnosti pomoci informace uvedené na internetových www.ceho.cz. Je na nich prezentována činnost CeHO a zveřejněny aktuální informace z oboru, jako například atlasy zařízení pro nakládání s odpady, přehled zařízení zpracovávajících biologicky rozložitelné odpady, databáze technologií úprav odpadů, vybrané Metodické pokyny z oblasti odpadového hospodářství, dále informace z oblasti nakládání s autovraky a s elektrozařízeními a další důležité odkazy.

 

Odpady 2011 a jak dál?

V rámci doprovodného programu WATENVI se opět uskuteční 25. května seminář  Odpady 2011 a jak dál? Pořádá jej Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO) a zaměří se na téma Energetické využívání odpadu. Vedle odborníků z MPO a STEO na semináři mimo jiné vystoupí expert z Mezinárodní konfederace spaloven CEWEP paní Dr. Ella Stengler, která odbornou veřejnost seznámí se situací v evropských zemích v případě využívání odpadu.  CEWEP zastupuje 380 zařízení na energetické využití odpadů v 16 zemích s celkovou roční kapacitou 47 milionů tun odpadů. Jeho členy jsou za ČR sdružení STEO a všechny tři české spalovny komunálních odpadů ZEVO Praha, SAKO Brno a Termizo Liberec. O zkušenostech a výhledech odpadového hospodářství ve Švýcarsku bude hovořit pan Michael Hügi ze spolkového úřadu pro životní prostředí v Bernu.