Více času na podstatné

XVII. výzva OPŽP o podporu v rámci prioritních os 2 a 3

12.02.2010 08:15

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje XVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci Prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na Prioritní osu 2 ve výši 4 mld. Kč a na Prioritní osu 3 ve výši 4 mld. Kč (z toho na oblast podpory 3.1 včetně kombinovaných projektů 3.1.1. s 3.2.1 ve výši 3,6 mld. Kč a na podoblast podpory 3.2.2 ve výši 0,4 mld. Kč).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

 

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

 

Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší


Podoblast podpory 2.1.1. - Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov. Nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu a propan butanu.

Podoblast podpory 2.1.2. - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu,
  • rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů.

Podoblast podpory2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel vúzemně plánovací dokumentaci.

Podoblast podpory2.1.4. - Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší vcelorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů;

Omezení v rámci výzvy: V rámci této výzvy budou u podoblasti 2.1.4. přijímány pouze projekty na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší zaměřených na sledování suspendovaných částic PM10, PM2,5 a benzenu.
Způsobilé výdaje pro projekty v rámci podoblasti 2.1.4. jsou následující:

- Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspendovaných částic PM10 jsou stanoveny ve výši 550 000,- Kč s DPH.
- Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspendovaných částic PM2,5  jsou stanoveny ve výši 550 000,- Kč s DPH.
- Maximální způsobilé výdaje  na pořízení přístroje na měření suspendovaných částic benzenu jsou stanoveny ve výši  300 000,- Kč s DPH.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

 

Oblast podpory 2.2 Omezování emisí


V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým.
  • Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů.
  • Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek).

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

 

Úplný text XVII. výzvy, Hodnotící kriteria včetně příloh