Více času na podstatné

XVIII. výzva OPŽP o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 - výzva na Velké projekty

16.02.2010 06:48

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje XVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.

Žádosti o podporu tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH) v rámci Prioritních os 2 a 3 jsou přijímány kontinuálně od 1. března 2010 do 30. června 2011.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 mld. Kč, z toho na Prioritní osu 2 ve výši 4 mld. Kč a na Prioritní osu 3 ve výši 1 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

 

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

 

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny


Podoblast podpory: 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
  • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Podoblast podpory: 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
  • výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
  • výstavba větrných elektráren,
  • výstavba geotermálních elektráren.

Podoblast podpory: 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
  • instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
  • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Omezení v rámci výzvy: Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.2 může dosáhnout 50 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jeden projekt v podoblasti podpory 3.1.3 může dosáhnout 100 mil. Kč.

Tento limit neplatí pro kombinované projekty spadající do podoblastí 3.1.3 a 3.1.1 a zaměřené na výstavbu či rekonstrukci centrálních či blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie.

V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Úplný text XVIII. výzvy, Hodnotící kriteria včetně příloh