Více času na podstatné

XXX. výzva OPŽP pro velké projekty - PO 3.1 Udržitelné využívání zdrojů energie

20.07.2011 07:44

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 3 jsou přijímány od 19. července 2011 do 30. září 2011. Výzva je vyhlášena pouze na velké projekty (celkové náklady projektu nad 50 mil. eur včetně DPH). Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.
 

Výzva je vyhlášena pro Prioritní osu 3 (oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny)

Podporované aktivity/projekty v podoblasti 3.1.1. - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE:

  • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
  • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Podporované aktivity/projekty v podoblasti 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE:

  • výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
  • výstavba větrných elektráren,
  • výstavba geotermálních elektráren.

Podporované aktivity/projekty v podoblasti 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE:

  • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
  • instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
  • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

 

Text XXX. výzvy a Hodnoticí kritéria XXX. výzvy

 

Další informace:

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí .

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6 hod. prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP .