Více času na podstatné

XXXII. výzva OPŽP pro individuální projekty v PO 4, podoblasti podpory 4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží

28.12.2011 17:04

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 16. ledna do 13. února 2012. Výzva je vyhlášena na individuální projekty. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty v oblasti podpory 4.2 je stanovena ve výši 400 mil. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci „Dokumenty ke stažení".

 

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

Podporované aktivity (typy projektů):

sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou):

a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod

b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností

c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.

d) monitorovaní přirozené atenuace kontaminovaných míst

e) sanace starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Text XXXII. výzvy, Hodnotící kriteria XXXII. výzvy

 

Zdroj: SFŽP