Více času na podstatné

Za co ČIŽP tahala za uši?

07.08.2009 09:44

 

Pokuta 120 000 Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za ohrožení vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami ........... (únik kejdy mimo jímky, skladování kejdy v propustné jímce, zachycování znečištěných srážkových vod z výběhů v propustné jímce).

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 17 a ust. § 122 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb.

 

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že v roce 2007 došlo k výraznému překročení povolených hodnot znečištění odpadních vod, vypouštěných z ČOV subjektu do toku Kolelač , v ukazateli Al a to jak množství tak koncentrace. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře překročení limit a k umístění subjektu na území se zvláštní ochranou. Zároveň byl vzat v úvahu fakt že  nebylo prokázáno významné ovlivnění toku spojené s úhynem vodních živočichů

 

Pokuta 180 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace, konkrétně za vypouštění odpadních vod z areálu  fy......... s koncentrací zvlášť nebezpečných závadných látek vyšší, než povolené limity, do veřejné kanalizace Města Ústí nad Labem.

 

Pokuta 200 000 Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., tj. vypouštění odpadních vod z ČOV na farmě ...... do příkopu podél komunikace bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že prokazatelně opakovaně docházelo nedovoleným vypouštěním odpadních vod k ohrožení jakosti podzemních vod. Výsledky šetření byly potvrzeny výsledky rozborů odpadních vod a hydrogeologickým posudkem.

 

Pokuta ve výši 369 900,- Kč za odběr podzemní vody pro provozování koupaliště bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž porušil povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

Pokuta ve výši 10 000,- Kč za to, že nepředložil poplatkové hlášení pro stanovení záloh po obdržení povolení k odběru podzemní vody, čímž porušil ust. § 88 odst. 5 vodního zákona.

Pokuta byla uložena podle ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 82 a podle § 122 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

 

Pokuta ve výši 255 930,- Kč za odběr podzemní vody v jednotlivých kalendářních měsících v množství větším než je povoleno v povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. a) vodního zákona a její výše stanovena dle ust. § 117 vodního zákona vynásobením množství nedovoleně odebrané podzemní vody sazbou 50 Kč/m3 .

 

Pokuta 100 000,- Kč  za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně za nežádoucí znečištění venkovní nezpevněné parkovací plochy ropnými úkapy a drobnými úniky ropných látek z parkujících vozidel, přičemž nebylo provedeno žádné opatření k odstranění tohoto stavu..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 odst. 1 vodního zákona

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že byla ohrožena kvalita vody v blízkém povrchovém toku a že se areál subjektu nachází v  chráněné oblasti přirozené akumulace vod a že daný stav je zapříčiněn jeho dlouhodobým neřešením.

 

Zdroj: ČIŽP