Více času na podstatné

Za co ČIŽP tahala za uši?

07.08.2009 09:30

Pokuta v celkové výši 130 000 Kč.

80 000 Kč

za porušení povinnosti uložené rozhodnutím na základě zákona o odpadech. Účastník řízení je držitelem Rozhodnutí MěÚ Klatovy  - souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona o odpadech, které uvádí konkrétní podmínky. Kontrolou provedenou dne 28. 8. 2008 ČIŽP v provozovně účastníka řízení bylo zjištěno, že účastník řízení nakládá s odpady v rozporu s výše uvedenými podmínkami rozhodnutí a to tím, že ve velkoobjemovém kontejneru společně shromažďoval následující odpady: plastové obaly, PET lahve, papír, papírové krabice, odpad podobný komunálnímu, posekaná tráva, kůže z mrtvého zvířete a dále odpady podcházející z lakovny tzn. odpady znečištěné nebezpečnými látkami (znečištěná filtrační textilie od barev, lakovaná dřívka, seškrábaná barva z podlahy lakovny, plastový kelímek a rukavice znečištěné od barvy).

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, nezabezpečil odpady před nežádoucím znehodnocením.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezajistil, aby nebezpečné odpady byly označeny dle zákona o odpadech. Kontrolou bylo zjištěno, že v souvislosti s podnikatelskou činností vznikají účastníkovi řízení nebezpečné odpady. V lakovně byla umístěna papírová krabice, ve které byly nalezeny následující odpady: plastové víčko znečištěné nebezpečnými látkami, vytříděné obalové fólie, kousky filců (slouží k povrchové úpravě před lakováním). Další odpady – konkrétně plechovky od barev byly shromážděny na okně lakovny. Žádný jiný shromažďovací prostředek nebyl v dílně nalezen. Výše uvedené shromažďovací prostředky (papírová krabice a okno) nebyly žádným způsobem označeny. Místo pro shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v lakovně bylo dále umístěno u budovy staré kotelny – jednalo se o dřevotřískovou krabici, která byla umístěna pouze částečně pod střechou. V tomto prostředku byly nalezeny pouze plechovky od barev a ředitel. Místo nebylo žádným způsobem označeno.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

 

Pokuta v celkové výši 495 000 Kč.

450 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že předal v roce 2007 celkem 36 plechových 200 litrových sudů a 6 menších plechových sudů s vyznačenou hmotností 30 kg obsahujících nebezpečné odpady z lakovny společnosti a to: zbytky barev, zbytky ředidel, seškrábanou zaschlou barvu, barvami nasycené vzduchové filtry, znečištěné textilie osobě, která neměla oprávnění k převzetí těchto odpadů.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

15 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve své provozovně, na výše uvedené adrese, nevedl průběžnou evidenci odpadů dle požadavků zákona o odpadech. Dále účastník řízení nikdy nepodal na příslušný orgán státní správy hlášení o produkci a nakládání s odpady, i když mu evidentně vzniklo více než 50 kg nebezpečných odpadů za rok.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezabezpečil odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Při fyzické kontrole provozovny bylo nalezeno za budovou účastníka řízení na dřevěných paletách, avšak přímo na zemi bez jakéhokoliv zajištění před únikem, zcizením a znehodnocením povětrnostními vlivy 5 ks zcela zaplněných 200 litrových sudů a 6 ks 30 kg soudků s následujícím  nebezpečným odpadem z bývalé lakovny: kapalná směs ředidel s barvami, seškrábaná zaschlá barva, barvami nasycené vzduchové filtry. Vedle vchodu z chodby do dílny se nacházelo volně na podlaze několik prázdných obalů od ředidla.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

 

 

Pokuta v celkové výši 110 000 Kč.

60 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu  se schváleným provozním řádem zařízení. Při kontrole bylo zjištěno, že zařízení nebylo vybaveno informační tabulí podle schváleného provozního řádu, kovové odpady byly umístěny i mimo velkoobjemové kontejnery, ve kterých měl být vykupovaný odpad umístěn podle schváleného provozního řádu, v zařízení byly zjištěny odpady, jejichž sběr a výkup nebyl povolen schváleným provozním řádem: kabely, ze kterých byly odstraněny vodiče, hliníkové odpady (plechy, desky, profily, roury a odřezky, hrnce) a dále měděné vodiče.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v § 39 odst. 1 a 2  zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nevedl v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech evidenci odpadů. Při kontrolách bylo zjištěno, že účastník jako oprávněná osoba, která nakládala s odpady, nevedla průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za rok 2008. Dále účastník (jako oprávněná osoba, která nakládala s více než 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok 2008) nezaslal  pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

 

Pokuta v celkové výši 240 000 Kč.

200 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 20 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že jako provozovatel zařízení k odstraňování odpadů nezabezpečil odpady před nežádoucím znehodnocením nebo únikem. Odpady byly soustřeďovány na nezabezpečené nezpevněné ploše a bez ochrany proti povětrnostním vlivům.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

40 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 13 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že jako oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem nezajistila, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:

a) odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k zákonu o odpadech pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu,

b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem „nebezpečný odpad“.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

Pokuta v celkové výši 400 000 Kč.

370 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že  ve své provozovně rozebíral autovraky za účelem získání náhradních dílů, které shromažďoval ve své provozovně a následně prodával. Tuto činnost provozoval v delším časovém období (několik let) a vyprodukované množství odpadů z této činnosti bylo v řádech desítek tun. Fyzická osoba oprávněná k podniká dovážela ze SRN vždy funkční auta za účelem prodeje (provoz autobazaru). Z důvodu neprodejnosti starších aut započal subjekt, za pomocí dalších osob, s rozebíráním těchto automobilů (autovraků), za účelem získání druhotných surovin. Nepotřebné části odvážel společnosti .A.S.A. spol. s.r.o.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezaslal na adresu ČIŽP úplné a pravdivé informace požadované písemně ČIŽP. Subjekt nevysvětlil, jakým způsobem naložil s odpadními pryžovými manžetami s mazadly či dalšími nebezpečnými odpady.

Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

 

Zdroj: www.cizp.cz