Více času na podstatné

Za nedodržení regulačních opatření mohou dostat podniky až dvoumilionovou pokutu

22.10.2010 09:12

Česká inspekce životního prostředí ukončila náročná jednání  s podniky o regulačních řádech.  Ke 30.6. 2010 byly do Krajského regulačního řádu Moravskoslezského kraje, který podle  zákona vydal Krajský úřad MSK,  zařazeny další provozovny a do 60 dnů měly  ČIŽP předložit regulační řády. Všechny podniky v této lhůtě, tedy do 13.9.2010 předložily na ČIŽP Ostrava svůj návrh regulačních řádů a inspekce zahájila vyjednávání za účelem dalšího prohloubení opatření u stávajících i nově zařazených podniků, jejich další upřesnění a konkretizaci. V současné době jsou regulační řády dojednány a ČIŽP připravuje a následně vydá správní rozhodnutí o jejich schválení.

Provozovny pak budou muset tato opatření dodržovat v době trvání  signálu REGULACE.  Inspekce následnými kontrolami bude tento stav  prověřovat. Při zjištění nedostatků či nedodržování opatření hrozí podnikům pokuta až do výše 2 mil. korun.

 

V Krajském regulačním řádu  byly vyjmenovány k regulaci tyto  provozovny:

Při vyhlášení signálu regulace pro suspendované částice PM10

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Svoboda

OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Jan Šverma

ŽDB GROUP a.s. – Ocelárna

ŽDB GROUP a.s. - Topenářská technika Viadrus

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s  - Koksochemická výroba

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s  - Ocelárenská výroba

ArcelorMittal Ostrava a.s. - závod 10 - koksovna

ArcelorMittal Ostrava a.s. - závod 13 – ocelárna

 

V současné době by měly příslušné obecní a městské úřady  vydat  místní regulační řády, ve kterých upraví vyhlašování a odvolávání signálu regulace na svém území v případě možnosti či vzniku smogové situace, omezí či zastaví provoz dalších stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ve své územní působnosti. Po vydání těchto místních regulačních  řádů bude ČIŽP poskytovat úřadům odborný servis při posuzování a schvalování regulačních opatření  u stacionárních zdrojů vyjmenovaných v těchto řádech.

Inspekce bude tedy schvalovat ve správním řízení další podnikové regulační řády a následně také u těchto provozoven provádět kontrolní činnost jejich dodržování v období s vyhlášeným signálem REGULACE.  ČIŽP předpokládá, že těchto dalších provozoven bude 10-20, což také závisí na rozhodnutí obcí v regionu.  V současnosti je  při překročení zvláštních  imisních limitů pro PM10 vyjmenováno   8 provozů v Ústředním regulačním řádu (vyhl. č. 373/2009 Sb.) a 9 provozů v Krajském regulačním řádu (z 30.6.2010). Takže celkem bude pravděpodobně regulováno v době smogové situace cca 27-37 provozoven.

 

Význam regulačních opatření

Význam regulačních opatření na vyjmenovaných zdrojích tkví zejména v tom, že jejich regulací  bude  snížena rychlost  nárůstu úrovně  znečištění ovzduší v oblasti zasažené inverzí. Bohužel provoz  dalších neregulovaných  emitentů ( jako jsou např. domácnosti nebo částečně i doprava) může dále produkovat emise do inverzní vrstvy až do doby, kdy se zlepší rozptylové podmínky  v důsledku výraznější změny  meteorologické situace (což zatím neumíme nijak ovlivnit).

Jak se mají lidé chovat?

Za účelem omezování a předcházení znečišťování ovzduší by měli všichni občané vždy dodržovat obecné povinnosti dané zákonem o ovzduší. V období zimních inverzí, kdy dochází k častému výskytu smogových situací, pak musí být všechny zákonem stanovené povinnosti dodržovány o to striktněji.

je spalován mazut s vyšším obsahem síry než 1%

Přestože je v průmyslové oblasti Moravskoslezského kraje již více jak 10 let  velmi hustá síť plošné plynofikace, tak občané i v době smogových situací dál  preferují spalování tuhých paliv a jejich  plynové kotle  zůstávají vypnuté, protože je používají  pouze ke krátkodobému přitápění v jarním a podzimním období, kdy však nejsou tak špatné rozptylové podmínky. Velmi rozšířené v podzimním období je spalování  shrabané trávy a listí. Většinou se tyto hromady zapálí v podvečer, aby hustý kouř  nebyl vidět. Bohužel, opět se jedná o významný a velmi nebezpečný zdroj emisí, který produkuje karcinogenní látky do přízemní vrstvy a to v době těch nejhorších rozptylových podmínek.  Právě zde by měly aktivně zasahovat obecní úřady a obdobné případy sami  v době zhoršených rozptylových podmínek vyhledávat a příslušně řešit.

Dalším rozšířeným nešvarem je to, že v kotlích na tuhá paliva občané spalují jiné druhy paliv, než ty pro které byl kotel konstruován, čímž také  výrazně zvyšují vypouštěné emise a také jejich nebezpečnost pro nejbližší okolí. Kotel, který je projektován na kvalitní černé uhlí, nikdy nemůže ekologicky spalovat dřevo nebo hnědé uhlí.

Samotní občané mohou tedy  přispět např. tím, že pokud mají tu možnost a vlastní dva druhy kotlů, tak ukončí topení tuhými palivy a přejdou na spalování zemního plynu.  Dále mohou místo cesty osobním automobilem zvolit hromadnou dopravu autobusem nebo vlakem. Místo spalování shrabků   ze zahrady je mohou  odvézt  do nejbližšího sběrného dvora, který zabezpečí jejich další ekologické využití – výroba kompostu, výroba bioplynu apd.

Z dlouhodobého hlediska je velmi výhodné snižování potřeby tepla zateplováním budov a výměnou oken, na což mohou dnes využít výhodné dotace od MŽP.

Pokud si lidé chtějí chránit své zdraví, tak v době zhoršených rozptylových podmínek by měli vyloučit jakékoliv sportovní aktivity a tělesnou námahu ve venkovním prostředí. Měli by pouze krátkodobě větrat a ještě více si neznečišťovat své domácí protředí např. kouřením. Hygienici také doporučují zvýšený přísun vitamínů a antioxidantů obsažených v ovoci a zelenině.

Již delší dobu je připravován zcela nový zákon o ochraně ovzduší, který zavede řadu nových prvků, které posílí dlouhodobé snižování emisí u všech stacionárních zdrojů v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší a to včetně lokálních topenišť v rodinných domech.

 

Ústřední regulační řád (8 provozů)

ArcelorMittal Ostrava, a.s., závod 4 – Energetika

ArcelorMittal Ostrava, a.s., závod 12 - Vysoké pece

ČEZ, a.s., elektrárna Dětmarovice

ČEZ, a.s., Energetika Vítkovice

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., výr. surového železa

ENERGETIKA TŘINEC, a.s., provoz Teplárny

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Karviná

Dalkia Česká republika, a.s., elektrárna Třebovice

 

Krajský regulační řád ( 9 provozů)

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Svoboda

OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Jan Šverma

ŽDB GROUP a.s. – Ocelárna

ŽDB GROUP a.s. - Topenářská technika Viadrus

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s  - Koksochemická výroba

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s  - Ocelárenská výroba

ArcelorMittal Ostrava a.s. - závod 10 - koksovna

ArcelorMittal Ostrava a.s. - závod 13 – ocelárna

 

Místní regulační řády

Provozy  zatím nejsou určeny

 

zdroj: čižp