Více času na podstatné

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek znovu projednají poslanci

06.04.2016 13:40

Senát dnes projednal nový zákon o zadávání veřejných zakázkách ke kterému přijal pozměňovací návrh. Ten se týká odložení účinnosti zákona o další tři měsíce - tedy na šest měsíců od vyhlášení předpisu ve Sbírce zákonů. Novela tak poputuje zpět k projednání do dolní komory Parlamentu ČR.

Návrh zákona dříve projednaly tři senátní výbory, které shodně navrhovali odložení účinnosti o tři měsíce delší než vládní návrh zákona, tedy na šest měsíců od vyhlášení normy ve Sbírce zákonů. Senátoři tento pozměňovací návrh podpořili.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek tak zamíří zpět do Poslanecké sněmovny. Poslanci buď schválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem ČR, nebo setrvají na znění zákona, který byl dříve postoupen Senátu. Při novém projednávání návrhu zákona, který byl Senátem zamítnut nebo Sněmovně vrácen, nejsou ve Sněmovně přípustné pozměňovací návrhy.

Ministraně Karla Šlechtová v senátu uvedla, že Ministerstvo pro místní rozvoj nepřipraví pouze jednu metodiku, ale připraví dílčí metodiky na krizové oblasti jako je například posouzení mimořádně nízké cena.

Prováděcí předpisy - vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, vyhlášky o stanovení podrobností vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností týkajících se certifikátu shody, nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení se stále nacházejí v legislativním procesu.

Mezi klíčové změny v oblasti veřejných zakázek patří například možnost stanovit způsob identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny již v zadávací dokumentaci, možnost požadovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů i po poddodavateli, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky a možnost převedení úhrad za plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli, dále pak nemožnost stanovení ekonomické výhodnosti plnění pouze na základě nejnižší nabídkové ceny v případě vymezených veřejných zakázek na služby a ve vymezených zadávacích řízeních, dochází taktéž k možnosti měnit smlouvu na veřejnou zakázku, bez splnění dalších podmínek, a to až do výše 10 % původní hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky a služby, respektive do výše 15 % u veřejných zakázek na stavební práce, popřípadě možnost vyloučit účastníka, který se v posledních 3 letech dopustil závažných či trvalých pochybení při plnění veřejné zakázky.

 

Výsledek:

  • Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /senátní tisk č. 220/ - pozměňujicí návrhy
  • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek /senátní tisk č. 221/ - pozměňovací návrhy