Více času na podstatné

Zahraniční nabídky a poptávky

26.04.2011 14:55

Energetický průmysl

20110311025
Polská společnost se specializuje na inovační aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména na návrhy a realizaci projektů v oblasti větrné energie, a nabízí moţnost vzájemné výrobní spolupráce. Dále má zájem o fúzi společnosti či výměnu obchodních podílů.

 

1104081208_O
Chorvatská společnost má zájem o získání hotové projektové dokumentace a licence na návrh testovaných a ověřených lopatek větrných turbín vhodných pro 1 MW a 2,5 MW generátory.

 

20110224015
Turecký výrobce solárních kolektorů má zájem o rozšíření portfolia poskytovaných sluţeb o fotovoltaické články. Společnost hledá výrobce fotočlánků a je otevřena zváţit transfer nejnovějších technologií v oblasti solárních panelů a jejich komponentů za účelem výroby a prodeje na tureckém trhu. Společnost má dále zájem o uzavření distribučních a franšízových dohod.

 

Služby v oblasti ochrany ŽP


20110303020
Polská společnost se zabývá montáţí ocelových a kovových konstrukcí, mechanickým zpracováním kovových prvků a demolicí vozidel. Společnost nabízí subkontrakt a má zájem o výrobní spolupráci.

 

20110317019
Litevská společnost se specializuje na recyklaci plastů a výrobu plastového regranulátu (výrobní objem: cca 250 tun/měsíc) a hledá distributory pro své produkty. Dodavatelům polyetylénového odpadu (LDPE, LLDPE, HDPE) nabízí zprostředkovatelské sluţby

 

20110307002
Německá společnost se specializuje na obchodování se všemi druhy recyklovaných plastových materiálů (termoplastické látky), které mohou být průmyslově zpracovány. Všechny plastové materiály jsou čisté, suché, bez dalších polymerů či kontaminace. Společnost hledá nové dodavatele či zákazníky, kteří mohou poskytnout či vyuţívat tyto produkty. Moţná je rovněţ spolupráce formou joint venture.

 

20110221030
Turecký výrobce zařízení pro čištění odpadních vod (pískové filtry, kalolisy, hradidla, usazovací nádrţe, jednotky s aktivním uhlím apod.) hledá partnery se zájmem o subkontrakt a spolupráci formou joint venture při zajišťování projektů čističek vod. Vedle toho se zajímá o moţnosti fúze a výměny podílů, hledá poskytovatele obchodně zprostředkovatelských sluţeb a zároveň tyto sluţby nabízí.

 

20110301007
Německá společnost specializující se na prodej a servis různých typů systémů na třídění odpadu hledá partnery mezi obchodními zprostředkovateli, otevřená je rovněţ poptávka subkontraktu. Systémy zahrnují následující typy: třídění plastů podle druhu a barvy, třídicí systém pro zpracování papírového odpadu včetně kartonu, automatický třídicí systém pro zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení apod. Společnost systémy vyvíjí na základě poţadavků jednotlivých zákazníků.

 

20110221006
Polský výrobce různých typů vodních čerpadel hledá obchodní partnery mezi distributory a maloobchodními prodejci kalových čerpadel a dalších zařízení určených pro přenos vody. Tyto typy čerpadel jsou vhodné pro zemědělský sektor a lesnictví.

 

Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network ČR. Seznam pracovišť Enterprise Europe Network v ČR:

 

Plzeň:
- e-mail: m.skrz@bic.cz
- fax: 377 235 320
Bc. Miroslava Skrziszowská, tel.: 377 235 379
Pardubice:
- e-mail: een.pardubice@rrapk.cz
- fax: 466 053 910
Lukáš Blaţek, tel.: 466 053 921
Praha:
- e-mail: hrubesova@crr.cz
- fax: 221 580 284
Ing. Eva Hrubešová, tel.: 234 006 232
Ostrava:
- e-mail: m.nenzova@khkmsk.cz
- fax: 597 479 324
Ing. Markéta Nenzová, tel.: 597 479 330
Liberec:
- e-mail: i.pekarova@arr-nisa.cz
- fax: 488 577 071
Iva Pekařová, tel.: 488 577 070
Brno:
- e-mail: projekty@rhkbrno.cz
- fax: 532 194 938
Ing. Lenka Vaverková, tel.: 532 194 932
Most:
- e-mail: tucek@rra.cz
- fax: 476 706 331
Ing. Tomáš Tuček, tel.: 476 206 538

 

Zdroj: Enterprise Europe Network