Více času na podstatné

Základní legislativa pro fotovoltaiku v ČR

14.05.2009 10:42

Sluneční elektrárna je výrobna elektrické energie a v případě, že chce tuto výrobnu její provozovatel připojit na distribuční síť, stává se na základě licence podnikatelem v oboru energetika. Na velikosti fotovoltaického systému nezáleží, jakmile chce provozovatel prodávat energii do sítě, získávat zelené bonusy nebo výkupní ceny, musí se stát podnikatelem, aby mohl výše zmíněné částky fakturovat provozovateli distribuční sítě. Licenci vydává Energetický regulační úřad, u systémů do 20kW není nutná žádná odborná kvalifikace pro získání licence, nad 20kW je třeba mít požadované vzdělání a praxi v oboru.

 

Licence je obdobou živnostenského listu, dokonce má i podobnou grafickou úpravu, jenom s tím rozdílem, že licence je oprávnění podnikat v energeticke podle energetického zákona a živnostenský list je oprávnění podnikat podle živnostenského zákona. Jak plyne z výše uvedeného, hlavním předpisem, který upravuje provozování slunečních elektráren je energetický zákon. Tento obor samozřejmě upravuje mnohem více předpisů (zákonů a vyhlášek), z nichž některé naleznete v následujícím seznamu.

 

Základní legislativní rámec provozování slunečních elektráren

 • Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon
 • Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Vyhláška č. 475/2005 Sb. prov. vyhláška zák. o podpoře využívání obn. zdrojů
 • Vyhláška č. 364/2007 Sb. novela vyhlášky č. 475/2005
 • Vyhláška č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
 • Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 •  

Ekonomické parametry slunečních elektráren v kontextu legislativy

 • Výkupní cena pro rok 2009 (systémy do 30kW): 12,89 Kč/kWh
  Výkupní cena pro rok 2009 (systémy nad 30kW): 12,79 Kč/kWh
  Zelený bonus pro rok 2009 (systémy do 30kW): 11,91 Kč/kWh
  Zelený bonus pro rok 2009 (systémy nad 30kW): 11,81 Kč/kWh
  Bonus za decentrální výrobu pro rok 2009 (dodávka do NN): 0,064 Kč/kWh
  Bonus za decentrální výrobu pro rok 2009 (dodávka do VN): 0,027 Kč/kWh
  • Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008 ze dne 18.11.2008
  • Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2008 ze dne 21.11.2008
 • Roční výnos z 1kWp nainstalovaného výkonu: 935 kWh
  • Vyhláška č. 364/2007 Sb. ze dne 28.12.2007, příloha č. 3, Ind. parametry
  • Empirická data ČHMÚ
 • Garance výkupních cen: 20 let
  • Vyhláška č. 150/2007 Sb. ze dne 19.6.2007, §2, odstavec (11)
  • Vyhláška č. 364/2007 Sb. ze dne 28.12.2007, příloha č. 3, Ind. parametry
 • Periodické valorizace výkupních cen o průmysl. inflaci (PPI): 2-4% ročně
  • Vyhláška č. 150/2007 Sb. ze dne 19.6.2007, §2, odstavec (11)
 • Osvobození od daně z příjmu fyzických i právnických osob: 1+5 let
  (v roce uvedení do provozu a po dobu 5ti bezprostředně následujících let)
  • Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu
   - fyzické osoby: §4 písmeno e)
   - právnické osoby: §19 písmeno d)
 • Doba odpisování: 5 let, odpisová skupina č. 2
  • ČSÚ, SKP - standardní klasifikace produkce, kód 32.10.52
   (Z = zahrnout, ZT = zahrnout také)
 • Počátek odpisování: 7. rok (po skončení osvobození od daně z příjmu)
  (Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo)
  • Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, §26, odstavec (8)
 • Lhůta pro uplatnění daňové ztráty vzniklé odpisováním: 5 let
  (Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje)
  • Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, §34, odstavec (1)
Možnost uplatnění paušálních nákladů: 40 %
(Připadá v úvahu až po uplynutí doby osvobození příjmů a po ukončení odpisování. V případě použití paušálu, odpisy v dáném roce propadají, bylo-li odpisování v minulosti zahájeno)
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, §7, odstavec (7), písmeno d)
 • Pokyn MF ČR, č. D-300

 

Zdroj: převzato z https://www.solarni.info/legislativa