Více času na podstatné

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

04.06.2009 08:08

Základní informace:

Číslo předpisu: 157/2009 Sb.

Účinnost: 1. srpna 2009

Částka: 046

Mění se: 44/1988 Sb.   Horní zákon

            185/2001 Sb. Zákon o odpadech

            254/2001 Sb. Vodní zákon

 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje:       

a) pravidla pro nakládání s těžebními odpady,
b) pravidla pro předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, způsobeným nakládáním s těžebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví,
c) pravidla pro omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu, vyvolaných nakládáním s těžebními odpady,
d) působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s těžebními odpady.

 

Zákon se nevztahuje na:

a) ukládání těžebních odpadů na skládky odpadů zřizované a provozované podle zákona o odpadech a na ukládání těžebních odpadů do podzemí,
b) těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě a úpravě nerostů v moři,
c) vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech spojených s ložiskovým průzkumem a těžbou ropných látek nebo s těžbou nerostů nebo rašeliny, a vtlačování vody pro technické účely do horninových struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky, nebo do horninových struktur, které jsou s ohledem na přírodní poměry trvale nevhodné pro jiné účely, jakož i na zpětné vtlačování podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,
d) těžební odpady vznikající při těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních nerostů,
e) odpad vznikající v souvislosti s ložiskovým průzkumem, těžbou, úpravou nebo skladováním nerostů nebo v souvislosti s těžbou, úpravou a skladováním rašeliny, který však nevzniká přímo při těchto činnostech,
f) hmoty, které byly získávány při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě a skladování rašeliny a jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce (nebo jsou jejich součástí) nebo pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.

 

Text předpisu: ZDE