Více času na podstatné

Zákon o nakládání s těžebním odpadem

10.11.2009 13:14

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 102. 11. 4. 2006) do vnitrostátního právního řádu České republiky. Směrnice, kterou zákon zavádí do českého právního řádu, řeší režim ukládání těch nerostných hmot a zemin, pro které není v současné ani v dohledné době další využití a musejí proto být ukládány takovým způsobem, který neohrožuje životní prostředí. Stejný požadavek platí i pro sanaci a rekultivaci těchto úložných míst.

Návrh zákona byl připraven pracovní skupinou pod vedením Českého báňského úřadu (dále též ČBÚ), složenou ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Současně byla otázka těžebních odpadů řešena na jednáních s představiteli orgánů Evropské unie i s dotčenými orgány jiných členských států EU (např. Slovenské republiky). Zákon vstoupil v platnost 4. 6. 2009 a účinnosti nabyl dne 1. 8. 2009.
Nová právní úprava se váže k několika dalším právním předpisům, které se těžebních odpadů týkají a tyto předpisy rovněž mění. Jedná se o zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Až dosud nebyla otázka nakládání s odpady z těžebního průmyslu v českém právu komplexně řešena a dotýkala se jí pouze v obecné rovině některá dílčí ustanovení právních předpisů z oblasti horního práva. Nový zákon stanoví pravidla pro:
• předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, způsobeným nakládáním s těžebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví,
• nakládání s těžebními odpady,
• omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu, vyvolaných nakládáním s těžebními odpady a
• působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s těžebními odpady.
Těžební odpad je pro účely zákona definován jako jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů, nebo při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny.
V případě pochybností, zda se jedná o těžební odpad podle tohoto zákona, rozhodne Český báňský úřad po projednání s dotčeným ústředním orgánem státní správy na návrh původce odpadu nebo z vlastního podnětu.
Provozovatel je povinen přijmout na své náklady taková ekonomicky proveditelná opatření, která povedou k předcházení nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí způsobeným nakládáním s těžebním odpadem nebo k nejvyššímu možnému omezení takových vlivů během provozu úložného místa i po ukončení jeho provozu, včetně prevence závažných nehod způsobených provozem tohoto místa a omezení negativních důsledků případné závažné nehody na lidské zdraví a životní prostředí. Přitom provozovatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je odpovědná za nakládání s těžebním odpadem, včetně jeho dopravy a dočasného skladování, za provoz úložného místa a za jeho stav po ukončení provozu a také právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má těžební odpady v držení.
Ekonomicky proveditelnými opatřeními se rozumí ta opatření, která vycházejí mimo jiné z nejlepších dostupných technik, jakkoli není stanoveno, kterou techniku či technologii, s přihlédnutím k technickým vlastnostem úložného místa, jeho zeměpisné poloze a místním podmínkám životního prostředí, je nutno použít.
Provozovatel je povinen, tak jako dosud, na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem v předstihu vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy finančních prostředků provozovatel se souhlasem obvodního báňského úřadu upraví jednou za 5 let tak, aby byla v souladu s potřebou budoucích sanačních a rekultivačních prací, které je nutno provést na území zasaženém provozem úložného místa, jak je popsáno v plánu a požadováno v povolení provozu úložného místa.
Těžební odpad je ukládán do vytěžených prostor, do povrchových vod nebo dočasně jinam pouze, pokud není využit za podmínek stanovených jiným právním předpisem. Místo pro uložení těžebního odpadu, které je provozovatel povinen zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob, určí plán pro nakládání s těžebním odpadem (dále jen „plán“). Plán schvaluje obvodní báňský úřad, v případě těžebního odpadu vznikajícího při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny Ministerstvo zemědělství.
Plán musí obsahovat zejména:
• podmínky pro předcházení vzniku těžebního odpadu a jeho škodlivosti nebo jeho omezování, zvláště zohledněním vlivu metody používané pro těžbu a úpravu nerostů a rašeliny na vznik těžebních odpadů a způsob nakládání s těžebními odpady již během projektování těžby a úpravy nerostů a rašeliny,
• možnosti vyplňování vytěžených prostor těžebním odpadem po ukončení těžby nerostů a rašeliny, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné a šetrné k životnímu prostředí,
• možnosti vlastního ukládaní těžebního odpadu z hlediska jeho druhu a vlastností,
• možnosti zpětného navezení vegetační vrstvy půdy, po ukončení provozu úložného místa, nebo pokud to není prakticky možné, jejího nového využití na jiném místě,
• omezení používání nebezpečných látek a přípravků při úpravě nerostů a rašeliny,
podmínky zajištění bezpečného ukládání těžebního odpadu tím, zajištění bezpečného stavu po ukončení provozu,
• podmínky pro podporu využití těžebního odpadu, pokud je to šetrné k životnímu prostředí a v souladu s tímto zákonem,
• podmínky pro sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem úložného místa.
Konkrétní náležitosti obsahu plánu, druhy příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah těchto příloh budou stanoveny vyhláškou.
Zákon dále stanovuje zásady pro zřizování, provoz nebo změnu úložného místa a jeho monitoring. Provoz úložného místa jeho změny a ukončení povoluje obvodní báňský úřad. Registr úložných míst a jeho pravidelnou aktualizaci vede Ministerstvo životního prostředí, které má povinnost do dne 1. května 2012 registr zveřejnit. Provoz úložného místa lze řádně ukončit až po dokončení sanačních a rekultivačních prací.
Obvodní báňský úřad také stanoví podmínky pro údržbu, monitorování, kontrolu a nápravná opatření pro dobu určenou pro monitorování po ukončení provozu úložného místa.
Zákon dále podrobně upravuje problematiku prevence závažných nehod a rovněž upravuje podmínky kontrolní činnosti prováděné orgány veřejné správy. Sankce za správní delikty se pohybují od 30 tis. Kč za přestupek fyzické osoby až do 5 mil. Kč v případě správního deliktu právnických a podnikajících fyzických osob.
Zákon se nevztahuje na ukládání těžebních odpadů na skládky odpadů zřizované a provozované podle zákona o odpadech a na ukládání těžebních odpadů do podzemí, na těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech spojených s ložiskovým průzkumem a těžbou ropných látek apod.
Pod dikci zákona také nespadají těžební odpady vznikající při těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních nerostů, odpady vznikající v souvislosti s ložiskovým průzkumem, těžbou, úpravou nebo skladováním nerostů nebo v souvislosti s těžbou, úpravou a skladováním rašeliny, hmoty, které byly získávány při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě a skladování rašeliny a jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce (nebo jsou jejich součástí) nebo pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.
Zákon o těžebních odpadech novelizuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozsahem jde o malou změnu, která se dotýká tří ustanovení. Dvě změny se týkají působnosti zákona o odpadech (viz § 2) Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s těžebními odpady, pokud zákon o nakládání s těžebním odpadem nestanoví jinak. Dále platí, že pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vztahuje se zákon o odpadech i na ukládání odpadu, který není těžebním odpadem, do vytěžených prostor. Třetí změna se týká přejmenování názvu kódu Q 11 v příloze č. 1 „Skupiny odpadů“.

 

Zdroj:
Předkládací zpráva k návrhu zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. Praha, MPO a ČBÚ 2008.
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
Ing. Bohumil Černík
E-mail: cernik.bohumil@centrum.cz