Více času na podstatné

Zapojte se do přípravy připravovaného návrhu komunitárního programu Inteligentní energie - Evropa (IEE) III pro programové období 2014 - 2020.

29.08.2012 10:19

Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku (DG ENER) nabízí možnost vyjádřit své připomínky a náměty k připravovanému návrhu komunitárního programu Inteligentní energie - Evropa (IEE) III pro programové období 2014 - 2020.

DG ENER se prostřednictvím tzv. veřejných konzultací snaží zjistit názory a priority jednotlivých důležitých účastníků trhu tak, aby IEE III mohl představovat účinný finanční nástroj napomáhající naplňování cílů v oblasti energetiky vyplývajících ať už ze Strategie Evropa 2020 nebo nové cestovní mapy EU 2050.

Do konzultace se můžete zapojit prostřednictvím vyplnění dotazníku na webové stránce DG ENER do 12. září 2012. Dotazník je rozdělen do tří tematických kapitol, v nichž Komise zjišťuje názory účastníků z řad státní správy členských států EU, finančního sektoru, energetického sektoru i nevládních organizací na odstraňování existujících obchodních bariér, na tematické a profesní zaměření cílových skupin účastníků, na výběr a prioritu cílových sektorů. Dotazník mapuje i dosavadní zapojení účastníků v předchozích aktivitách programu IEE.

Komunitární program IEE III navazuje na svého předchůdce Inteligentní energie — Evropa II. Ten je jedním ze tří pilířů Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) na období 2007 — 2013. V současnosti představuje hlavní nástroj Evropského společenství v případě netechnologické podpory činností v odvětví energetiky. Primárním cílem je odstraňování stávajících obchodních překážek, které brání snahám o efektivnější hospodaření s energií či intenzivnější využívání alternativních zdrojů energie.

Program IEE III by se měl podle návrhu Evropské komise a také na základě zkušeností vyplývajících z fungování svého předchůdce, zabývat následujícími oblastmi: 1. Podpora aktivit souvisejících s vytvářením a implementací politik a legislativy souvisejících s energetickou účinností a obnovitelnými zdroji energie na různých úrovních (evropská, národní, místní); 2. Vytváření kapacit, zvyšování veřejné akceptace, výměna znalostí a zlepšování dovedností v daných oblastech; 3. Mobilizace investic, rozvoj mechanismů financování a zefektivnění komunikace mezi tvůrci politik, investory a realizátory projektů.

Podle návrhu Evropské komise na příští víceletý finanční rámec (2014 — 2020) by měl být komunitární program Inteligentní energie — Evropa III realizován pod rámcovým programem pro výzkum a vývoj HORIZON 2020. Jde o nový finanční nástroj EU, zaměřený na zvyšování konkurenceschopnosti Společenství v období 2014 — 2020. Bude zastřešovat všechny formy financování, zabezpečované v současnosti prostřednictvím Rámcových programů EU pro výzkum a vývoj, jakož i aktivity zaměřené na inovace aktuálně realizované prostřednictvím Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

 

Zdroj: MPO