Více času na podstatné

Zástupci států se na světovém summitu o udržitelném rozvoji Rio+20 dohodli na společné deklaraci

25.06.2012 17:59

Ve dnech 20. - 22. června 2012 se v Rio de Janeiro konal světový summit o udržitelném rozvoji Rio+20. Hlavním cílem konference bylo projednat klíčové otázky rozvoje, který bere v úvahu nejen ekonomické a sociální otázky, ale také ochranu životního prostředí, na němž závisí prosperita států po celém světě.

Rio+20 bylo příležitostí k prezentaci České republiky jako země kladoucí důraz na zodpovědné hospodaření, efektivní správu a smysluplná opatření, která povedou nejen k lepšímu prostředí pro lidi, ale také k posílení ekonomiky a vzájemné spolupráce mezi zeměmi. Ministr Tomáš Chalupa ve svém hlavním vystoupení zdůraznil nutnost přijímání konkrétních opatření, jako např. investice do úspor energie. Zároveň se připojil ke kritice, kterou k závěrečné deklaraci vznesla Evropská unie. „Každý z nás by zcela jistě napsal trochu jiný dokument. Konkrétních sdělení v deklaraci není mnoho, ale je výsledkem křehkého kompromisu mezi různými pohledy. Věřím však, že můžeme stavět na některých podstatných elementech deklarace, které poskytují vodítko pro budoucí kroky“, říká ministr Tomáš Chalupa.

Výstupem konference je společná deklarace, která obsahuje všechny tematické oblasti, které Evropská unie považuje za podstatné pro rozvoj zelené ekonomiky (voda, energetika, zaměstnanost nebo zemědělství). Snaží se vytvořit základ pro Cíle udržitelného rozvoje, které budou snadno komunikovatelné, aplikovatelné pro všechny země a proces jejich vytvoření bude koordinován s procesem hodnocení Rozvojových cílů tisíciletí.

Dokument především vyzývá k racionalizaci neefektivních dotací fosilních paliv a k eliminaci škodlivých dotací. Byl také přijat Desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu. Deklarace se zabývá i tím, že neefektivní Komise OSN pro udržitelný rozvoj bude nahrazena politickým fórem na vysoké úrovni, jehož podoba bude definována mezivládním procesem. Dokument také zdůrazňuje nutnost většího zapojení občanské společnosti a soukromého sektoru, včetně podpory udržitelného chování podniků.

Česká republika vítá, že se podařilo prosadit zmínku o širších opatřeních pro měření pokroku, která by doplnila nedokonalou vypovídací hodnotu HDP. Podporu získalo i rozhodnutí umožnit jednotlivým zemím aplikovat vhodné politiky v závislosti na jejich podmínkách a volbě. „Opakovaně říkám na různých fórech, že je nutné respektovat podmínky jednotlivých zemí, neexistuje jedno řešení pro všechny (no size fits all),“ dodává ministr Chalupa. Dále je podstatné, že nebudou vznikat další nové instituce a zefektivní se fungování těch stávajících, především Hospodářské a sociální rady OSN a Programu OSN pro životní prostředí.

Česká republika během konference zorganizovala také seminář na téma Měření udržitelné ekonomiky: perspektiva indikátorů jdoucích za obzor HDP, který demonstroval důležitost exaktního sledování vybraných ukazatelů ekonomického a sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí jako klíčový předpoklad pro přijímání odpovědných a realistických politických rozhodnutí. Akce se setkala s mimořádným ohlasem mezi delegáty konference.

U příležitosti konference měla česká delegace celou řadu bilaterálních jednání – se zástupci Mongolska, Vietnamu, Polska, Srbska, Gruzie, Izraele a dalších zemí.

 

Zdroj: MŽP