Více času na podstatné

Zateplování panelových domů má "Zelenou": A co hnízdiště rorýsů?

14.01.2010 14:20

Právě při zateplovacích pracích dochází ke znemožnění hnízdění ptáků zakrytím větracích otvorů, které slouží jako přístupová cesta k hnízdům zvláště chráněného druhu stěhovavého ptáka rorýse obecného (Apus apus), případně i k přímému ohrožení či usmrcení ptáků uvězněním na hnízdě.

Mnozí další ptáci hnízdí v lidských sídlech (mj. vlaštovka, jiřička, kavka) a je důležité vědět, že podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou chráněni nejen všichni volně žijící ptáci, ale dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. i další živočichové jako například netopýři, které také často nacházíme v podstřešních prostorách budov. Podle ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny, jsou chráněni nejen jedinci, ale i přirozená a umělá sídla živočichů a jejich biotop. Při zateplování budov a rekonstrukcích střech je proto třeba dbát zvýšené pozornosti, zda dům neobývá i nějaký chráněný živočich.

V takovém případě je nejlepším řešením kontaktovat oprávněný orgán ochrany přírody, tedy odbor životního prostředí na krajském úřadě, a zažádat o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů. V rozhodnutí o výjimce by měly být stanoveny podmínky, za kterých je možné stavební práce realizovat, aniž by došlo ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje chráněných živočichů. Jednou z nejdůležitějších podmínek je neprovádět či omezit stavební práce v období hnízdění ptáků (například u rorýse obecného se jedná o termín 20.dubna až 10.srpna).

Pro laickou veřejnost jsou informace k problematice uvedené na speciálních webových stránkách České společnosti ornitologické (www.rorysi.cz).

Metodický pokyn k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného je dostupný na webu Ministerstva životního prostředí (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/volne_zijici_ptaci/$FILE/ozchcp-metodika_rorys-20090410.pdf) .

 

Zdroj: Odbor ochrany přírody, ČIŽP