Více času na podstatné

Vláda schválila zákon o zadávání veřejných zakázek i novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

05.10.2015 17:05

VÝSLEDKY Vláda České republiky dnes opět odložila projednání materiálu s názvem "Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky". Připomínáme, že vyjádřila v programovém prohlášení vůli připravit zákon, který sníží závislost České republiky na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost České republiky. Cílem tohoto materiálu je tak shrnout hlavní principy, na kterých by měl být návrh zákonné úpravy postaven a navrhnout další postup přípravy této zákonné úpravy. Materiál byl předložen v květnu tohoto roku do připomínkového řízení (více a materiál ke stažení ZDE). Vláda dnes schválila body týkající se legislativních návrhů ve věci veřejných zakázek. Vláda také přijala souhlasné stanovisko k odloženému poslaneckému návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie.

 

Veřejné zakázky:

Vláda na dnešním jednání schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Klíčový zákon jen nutný nejen pro další čerpání evropských dotací, ale také podle navrhovatele (MMR ČR) zkultivuje a zjednoduší zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj z původních více než 1400 potenciálních rozporů vyřešilo všechny. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude i nadále přezkoumávat všechny zakázky, které jsou spolufinancované z evropských fondů. Vítězové veřejných zakázek budou muset prokazovat svou vlastnickou strukturu. Limit na dodatečné zakázky byl snížen na 30%. Po dodatečných úpravách dle rozhodnutí vlády bude nový zákon o zadávání veřejných zakázek odeslán do Poslanecké sněmovny.

„Zákon přináší zadavateli celou řadu možností, jak dosáhnout kvalitního plnění veřejné zakázky. Je určen pro poctivé zadavatele, kteří chtějí kvalitně zadávat veřejné soutěže. Není pro ty, kteří ho chtějí porušovat. Tomu nezabránila ani dosavadní přeregulovaná složitá pravidla, která paradoxně ve své složitosti často chrání i nepoctivce,“  uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je potřeba také v souvislosti s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání. Jejich obsah je nezbytné transponovat do vnitrostátního právního řádu do dubna 2016.

Smyslem navrhovaného zákona je zejména kultivace a zjednodušení zadávání zakázek zvláště s ohledem na starosty obcí. Zákon výrazně sníží  administrativní zátěž, protože již nebude třeba ke každé nabídce vyhotovovat protokol. Také zadavatel dostane k dispozici celou řadu kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat o kvalitě nabídek. Nebude tak muset pokaždé soutěžit výhradně na nejnižší nabídnutou cenu, jako tomu je nyní. Zákon také umožní vyloučit nespolehlivého dodavatele, který předchozí zakázku zkazil nebo nedokončil, a přitom se opět hlásí do dalšího výběrového řízení.

Zákon dá zadavateli více prostoru, ale také odpovědnosti. Cílem není sepsat podrobný návod, ale jasně stanovit pravidla. Ministerstvo pro místní rozvoj již nyní pracuje na sadě návodných metodik pro zadavatele, které doplní schválený zákon. Zákon je stručnější a dochází ke změně systematiky tak, aby zákon byl přehlednější, směřuje od obecného ke konkrétnímu.

Nad tezemi návrhu i nad vlastním textem proběhla velmi široká diskuse. Na formulování požadavků k zákonu se podíleli zástupci zadavatelů, dodavatelů, neziskových organizací, profesních svazů, ale i zástupci poslaneckých a senátorských klubů napříč celým politickým spektrem.

 

Novela z. o podporovaných zdrojích energie (ST585)

Zemědělské podniky ve formě akciových společností, jejichž vedlejší činností je výroba elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, by měly mít i podle vlády nárok na podporu bez podmínky zaknihovaných akcií. Kabinet proto ve Sněmovně podpoří novelu zákona o podporovaných zdrojích energie poslanců opoziční KSČM. O kladném stanovisku informoval po dnešním jednání vlády novináře ministr zemědělství Marian Jurečka. Stejná pravidla mají platit i pro zemědělské podniky, které vyrábějí elektřinu obecně z obnovitelných zdrojů. Nyní se výjimka z podmínky mít zaknihované akcie vztahuje jen na výrobce s hlavní činností zemědělská výroba, kteří produkují elektřinu z bioplynu.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dále jen novela energetického zákona). Tuto novelu schválil též Senát ČR a podepsal ji prezident ČR. Ve Sbírce zákonů byla tato novela energetického zákona publikována pod č.131/2015 Sb.

Novela energetického zákona provedla změny i v dalších zákonech, mimo jiné i v zákoně č.165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie. Vlivem použité formulace návětí u pozměňovacích návrhů došlo ke schválení znění § 4 odst.12 a § 6 odst.8 uvedeného zákona, které obsahuje pouze pozměňovací návrh, ale neobsahuje původní vládní návrh uvedených ustanovení. Záměrem pozměňovacího návrhu bylo vládní návrh pouze doplnit, nikoliv znění navržené vládou vypustit. Věcný obsah novelizovaných ustanovení schválený Poslaneckou sněmovnou i Senátem v důsledku toho neodpovídá původnímu záměru obsaženém ve vládním návrhu předmětného zákona (v tisku 351).

Konkrétně v § 4 odst.12 nebyla provedena změna termínu „z bioplynu“ termínem „z obnovitelných zdrojů“.

Ve vládním návrhu bylo navrženo schválit nový § 6 odst.8. Navrhované znění tohoto odstavce novela neobsahuje, obsahuje pouze znění pozměňovacího návrhu. Důsledkem je vznik stavu, kdy novela doplňuje odstavec, který neexistuje.

Navrženým zákonem se uvádí text uvedených ustanovení do souladu s původním záměrem vlády i poslanců. Současně se touto novelou odstraňuje nebezpečí možných rozsáhlých finančních škod, které by vznikly v těchto věcech některým výrobcům elektrické energie a tepla při zemědělské výrobě.

Vzhledem k nutnosti zajistit, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti k témuž datu jako novela obsažená v zákoně č. 131/2015 Sb. tj. k 1. lednu 2016, navrhují navrhovatelé Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s navrhovaným zákonem již v prvním čtení.