Více času na podstatné

Zjednodušena administrativa pro odběr vody

22.11.2010 06:47

Letošní první srpen nabyl účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). V souvislosti s tím se změnila i některá ustanovení § 88, týkající se poplatků za obehrané množství podzemní vody.

 

Pro oprávněné odběratele nebo provozovatele zdrojů podzemních vod je podstatná změna ustanovení § 88 odst. 5 vodního zákona, která vede ke snížení administrativní zátěže odběratelů i dotřených správních úřadů. Odběratel nebude povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle ust. § 88 odst. 2 vodního zákona a rovněž v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno (ust. § 88. 5 vodního zákona.)

 

Proto Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na podkladě poplatkového hlášení podaného do 15. října 2010 vydá dotčeným subjektům podle ust. § 88 odst. 7 vodního zákona zálohový výměr se stanovenou roční výši záloh a výši čtvrtletních nebo měsíčních splátek a tento zálohový výměr bude dále platný až doby, než by došlo k případným změnám (dle ust. § 88 odst. 5 vodního zákona).

 

ČIŽP je povinna tento nový zálohový výměr vydat, protože platnost zálohových výměrům vydaných podle vodního zákona před touto novelou byla dosud omezena kalendářním rokem, pro který byl výměr vydán. Současně může být nový zálohový výměr vydán pouze na základě žádosti subjektu – za žádost se považuje podané poplatkové hlášení.

Více informací podají pracovníci ředitelství ČIŽP Petra Valouchová (valouchova@cizp.cz), Zora králová (kralova@cizp.cz), ladislav Bíža (biza@cizp.cz).

 

zdroj: zpravodaj MŽP (listopad 2010)