Více času na podstatné

Změna poplatků za podání žádosti o povolení látek podle nařízení REACH od 15. 7. 2018

14.08.2018 13:13

Dne 25. 6. 2018 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 160 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA.

ECHA zpracovala příklady plateb z upravených poplatků platných od 15. 7. 2018 za podání žádosti o povolení látek vzbuzujících mimořádné obavy a zařazených do přílohy XIV nařízení REACH.

ECHA bude pokračovat ve výběru poplatků beze změny v případě žádosti o povolení pro jednu látku a jedno použití. Revidované prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895 o poplatcích zvyšuje poplatky účtované za každé dodatečné použití pokrývané žádostí o povolení.

Revidované poplatky více zohledňují pracnost posuzování žádostí o povolení. Na druhou stranu žádné poplatky nebudou požadovány u dalšího žadatele. Jsou proto podporovány společné žádosti. Jestliže jsou společnosti různé velikosti, budou odváděny nejvyšší poplatky.

Revidované poplatky se budou používat také u držitelů povolení, kteří budou podávat zprávu o přezkoumání.

V příloze jsou uvedeny v tabulce 4 příklady, jakým způsobem ovlivní revidované prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895 úhrady poplatků.

 

Další informace:

 
 
Zdroj: MPO