Více času na podstatné

Změna směrnice EIA by znamenala navýšení finanční a administrativní zátěže, shodli se ministři V4

23.04.2013 08:20

Ve dnech 18. – 19. dubna 2013 ministr Tomáš Chalupa jednal v Polsku s ministry životního prostředí a vedoucími delegací států Visegrádské skupiny, Bulharska, Rumunska a Litvy o aktuálních otázkách řešených na úrovni Evropské unie: klimatické a energetické politice do roku 2030 a vyjednávání nové mezinárodní dohody o změně klimatu, revizi Tematické strategie ochrany ovzduší EU a související legislativy, 7. Akčním programu pro životní prostředí a revizi směrnice EIA o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Klimatická politika

Ministři potvrdili, že jejich země jsou na dobré cestě k dosažení cílů obsažených v tzv. klimaticko-energetickém balíčku, který stanovil cíle do roku 2020. Diskuse nad budoucím klimatickým a energetickým rámcem EU do roku 2030 úzce souvisí s podobou mezinárodního režimu na ochranu klimatu a dohodou, jejíž uzavření se plánuje na rok 2015. „Tyto dvě dimenze musí jít ruku v ruce. Stejná míra flexibility, která bude na světové úrovni, by měla být zajištěna i pro členské státy EU“, říká ministr Chalupa. Ministr zdůraznil, že budoucí rámec EU musí zohledňovat rovněž ekonomický vývoj a veškeré přínosy a náklady plynoucí z realizace a naplňování cílů EU. Ministři se shodli, že je potřeba mít dlouhodobou vizi, ale vyzdvihli také nutnost brát ohled na národní podmínky a podmínky v jednotlivých sektorech. Nový rámec EU by měl zohledňovat potřebu dostupnosti energie za přijatelné ceny.

 

Tematická strategie ochrany ovzduší a související legislativa

Diskuse potvrdila, že řadu států trápí zejména prachové částice. V této souvislosti polský i český ministr ocenil posílenou bilaterální spolupráci, jejímž cílem je řešit nejpalčivější problémy v regionu Slezska. Ministr Chalupa zdůraznil, že revize směrnice o národních emisních stropech by měla vést k jejímu rozšíření o prachové částice PM2,5. Naopak, ČR není příznivcem rozšíření souboru znečišťujících látek o metan, jehož vliv na kvalitu ovzduší je spíše marginální. Důležité je plnit stávající legislativu, což je podmíněno dostatkem finančních prostředků. Státy V4+ budou spolupracovat při přezkumu Tematické strategie ochrany ovzduší. Jsou otevřeny stanovení společných cílů v politice ochrany ovzduší, včetně standardů kvality ovzduší a národních emisních stropů.

 

Revize směrnice EIA

Podle ministrů V4+ navrhované změny směrnice EIA věci spíše komplikují, než aby je usnadňovaly. „ČR je proti zavedení změn, které by znamenaly navýšení finanční a administrativní zátěže“, uvedl ministr Chalupa. Ministři se shodli, že je potřeba vyloučit změny se zásadním dopadem na již zaběhnuté národní systémy posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

V závěru jednání představilo Polsko své plány, jak zajistí organizaci 19. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 9. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, které proběhnou 11. - 22. listopadu 2013 ve Varšavě. Konání akce na národním fotbalovém stadionu bude pro smluvní strany novou zkušeností. „Doufejme, že to podpoří férovou hru“, uvedl ministr Chalupa. Ocenil zejména iniciativu Polska uspořádat zároveň také fórum pro zástupce průmyslu a podnikatelů, které bude diskutovat praktické otázky související s opatřeními pro rozvoj moderních technologií a snížení emisní a energetické náročnosti výroby.