Více času na podstatné

Změny vodní legislativy v roce 2019

20.12.2018 07:08

Od roku 2019 platí novela vodního zákona. Aby nás legislativa nepřekvapila, přinášíme Zpravodaj MŽP výběr změn od 1. 1. 2019. Pokud jste odběratelem podzemní vody za poplatek nebo vypouštíte odpadní vody do vod povrchových, pak se vás budou týkat změny, které přináší novela zákona o vodách č. 113/2018 Sb. Novela reaguje na aktuální klimatické poměry a nutnost ochránit zdroje vody a vodní toky před znečišťováním a nadměrným odčerpáváním.

 

Žádné poplatkové hlášení

Nově (poprvé na rok 2019) nebudete již muset podávat poplatkové hlášení a platit zálohu na poplatek. Tato pozitivní změna všem sníží administrativu a ušetří čas i náklady. Platit se bude až podle skutečného množství odebrané podzemní vody nebo vypuštěné odpadní vody a množství jejího znečištění. Důležité je, že limity ani sazby pro zpoplatnění se přitom nemění. Termín pro zaslání poplatkových přiznání zůstává zachován (15. února) stejně jako forma podání (systém ISPOP).

Ne ČIŽP , ale SFŽP ČR

Nově, počínaje přiznáním za rok 2019 podaném do 15. února 2020, také nebudete komunikovat s Českou inspekcí životního prostředí, ale se Státním fondem životního prostředí ČR, kam se celá správa poplatků převádí. Letošní přiznání za rok 2018 zpracovává a poplatkový výměr ještě vydává Česká inspekce životního prostředí. Správa poplatků se bude nově řídit daňovým řádem.

Do srážkové kanalizace odpadní vody nepatří

Novela s určitostí stanovila, že směsi srážkových a odpadních vod jsou vodami odpadními. Takže jakékoliv vody vypouštěné z jednotné kanalizace jsou vodami odpadními a na jejich vypouštění je nutné mít povolení k vypouštění odpadních vod. Výjimku tvoří pouze odpadní vody vypouštěné z odlehčovacích komor, které chrání stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením. Znamená to tedy také, že do oddílné srážkové kanalizace nemohou být odpadní vody vypouštěny, a to ani v případě, že byly již vyčištěny.

Malí znečišťovatelé nemusí přes ISPOP

Pro malé znečišťovatele z řad obcí nebo majitelů domovních čistíren odpadních vod se nově ruší povinnost ohlašování údajů přes elektronický systém ISPOP. Ten se od 1. 1. 2019 bude týkat pouze zdrojů, které mají povoleno vypouštět více než 6 000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.

Malí znečišťovatelé mohou zasakovat

Pro malé znečišťovatele je ale důležité rozšíření možnosti vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních, tzv. zasakování, i na několik územně souvisejících staveb (například část obce). Tak se dá využít semicentrální řešení při odvádění a čištění odpadních vod až pro cca 150 obyvatel. Tato odpadní voda může být čištěna na centrální čistírně odpadních vod a poté vypouštěna i v místech, kde není k dispozici vhodný vodní tok.

Ze žumpy na čističku!
Pro ty, co provádějí vývoz bezodtokých jímek (žump) je v novele zřetelně stanoveno, že jediná možná likvidace obsahu jímek v souladu s vodním zákonem, je vývoz na čistírnu odpadních vod. Požadavky na likvidaci odpadních vod z jímek se ovšem oproti současné právní úpravě nemění. Už před přijetím novely zákona platí, že musí být odpadní vody z jímky likvidovány v souladu s vodním zákonem, což znamená jedině vyvážením do čistírny odpadních vod. Tam, kde jsou požadavky už platného zákona respektovány, není důvod ke zvýšení nákladů za likvidaci odpadních vod. Nová pravidla pouze zavádějí povinnost vývozci vydávat o tomto svozu potvrzení se stanoveným obsahem a objednateli si pak tato potvrzení uchovávat pro potřeby kontroly, a to od 1. 1. 2021.

Průzkum vrtů se souhlasem

Nově pro provádění tzv. průzkumných hydrogeologických vrtů musí být vydán souhlas vodoprávního úřadu. O ten žádá budoucí vlastník vrtu a bez platného souhlasu nesmí být geologické průzkumné práce zahájeny. Také chceme upozornit, že z průzkumného hydrogeologického vrtu není možné legálně odebírat podzemní vodu. K tomu je třeba vrt převést na vodní dílo (studnu). Zájemcům o legální stavbu zdroje podzemní vody (studny) proto v případě známých hydrogeologických poměrů v dané lokalitě doporučujeme postup podle běžného stavebního řízení, tj. podáním žádostí o povolení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemních vod.

 

Zdroj / dokument ke stažení: Zpravodaj MZP prosinec 2018.pdf (3507954)