Více času na podstatné

Zpracování kamene s environmentálními efekty

07.07.2011 07:32

Podnik je zaměřen na průmyslové zpracování kamene. Je zde zpracováván převážně mramor a v menší míře žula.Výstupem jsou obkladové desky pro stavebnictví, pomníková architektura, dlažební kostky,urny, vázy, bytové fontány  další předměty. Do podniku přichází materiál ve formě větších  bloků a desek.Desky jsou nakupovány pouze ve větších rozměrech, které firma není schopna vlastní technikou nařezat. V technologii je řezán, leštěn, respektive soustružen.Zásadní výrobní ztráty vznikají odpadem kamene. Jedná se o odřezky, výřezy při soustružení, mramorové a žulové piliny.

 

Výrobní program – stavební prvky z přírodního kamene

·         dlažby pravoúhlé různých rozměrů a tloušťky

·         dlažby atypické podle výkresů a požadavků odběratele

·         dlažební kostky štípané – žula, mramor

·         obklady stěn interiérové i exteriérové různých rozměrů a tloušťky

·         atypické stavební prvky  - sloupy, portály, ostění

-          bytové a interiérové prvky z přírodního kamene

·         pracovní desky, obklady barů

·         stoly a stolky

·         fontány a zvlhčovače

-  hřbitovní a církevní architektura

·         pomníky

·         urny, vázy, epitafní desky

·         kříže, památníky, oltáře a jiná výzdoba kostelů

                  

Popis technologie :

1/ prvotní příprava bloků / rozvrtání / a dělení

2/ řezání  - dělení na desky

3/ broušení, leštění

4/ balení, expedice

 

Ztráty byly bilančně zhodnoceny a identifikovány ve dvou základních operacích:

·         řezání bloků a desek mramoru a žuly

·         obrábění kamene

 

Množství odpadů po stránce odpadů po stránce kvantity je následující :

·         odpadní kámen kusový  -  101,14 t ročně

·         odpadní kámen prach     -    96 t ročně                      

 

Směrování řešení variant projektu vycházející z bilančního zhodnocení materiálových toků bylo navrženo do následujících směrů :

·         efektivnější zacházení se surovinou

·         modifikace výrobků

·         modifikace technologie

·         interní recyklace

 

Na základě rozboru situace v podniku byly identifikovány zásadní problémy firmy, které je třeba řešit v rámci projektu čistší produkce :

1.      Recyklace odpadového kamene v rámci výrobního programu podniku

2.      Recyklace odpadových kalů v rámci výrobního programu firmy

3.      Minimalizace výrobních ztrát změnou technologie obrábění

 

Při zhodnocení materiálových toků byly identifikovány následující kritická místa a navržena následující nápravná opatření:

 

Úsek dělení bloků  - dosavadní technologie pneumatické rozvrtávání :

- investiční opatření , zakoupení nové technologie / lanové děličky /, pravidelný a přesný řez, možnost výroby rotačních předmětů, atypických desek

- neinvestiční opatření, důsledný výběr výchozí suroviny, hmotná zainteresovanost odpovědných pracovníků

 

Úsek dělení na desky – dosavadní technologie dělící frézy na kámen :

- investiční opatření, nenavrženy

- neinvestiční opatření – anonymita zakázek / zakázky vedeny pod vnitro kódy /, důsledná mezioperační kontrola mistry

 

Úsek broušení a leštění – dosavadní technologie  / brousící leštící RAMENA, poloautomat MINALI :

- investiční opatření nenavrženy

- neinvestiční opatření nenavrženy

 

 

Opatření čistší produkce

 

Třídění odpadového materiálu

Popis opatření :

Opatření spočívá v separovaném ukládání kamenných odpadů dle druhu a barvy. Logistika ukládání odpadů umožňuje jejich zpětné využití.

Stav opatření : zavedeno

Vliv na ŽP : snížení množství kamenného odpadu o 101,14 t ročně

Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí : bez přímého vlivu

Finanční úspory : zvýšení ročního podnikového efektu o 112 tis. Kč, neinvestiční opatření.

 

Drcení odpadového kamene

Popis opatření :

Kamenné odpady budou drceny na drť, využitelnou na posyp hrobů, výplň nádob se zvlhčovači vzduchu, k hydroponickému pěstování květin a k akvaristickým účelům.

Stav opatření : v přípravě

Vliv na ŽP : snížení produkce odpadů o 187 t ročně

Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí : nevzniká

Finanční úspory : finanční úspory  opatření činí 697 tis. Kč. Ročně, výše investic činí 1441 tis. Kč, návratnost investice 2,068 roku.

 

Recyklace odpadní vody

Popis opatření :

Opatření spočívá v instalaci uzavřeného okruhu odpadní vody včetně kalového hospodářství.

Stav opatření : zavedeno

Vliv na ŽP : snížení produkce odpadních vod o 1 tis. m3

Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí : není přímý

Finanční úspory :

Čistý podnikový efekt po zaplacení daní činí ročně 717 tis. Kč.

Investiční náročnost opatření činí 3.111 tis.Kč.

Návratnost investice činí  4,3 roků

 

Lanová dělička

Popis opatření :

Vstupní bloky byly dosud děleny rozvrtáváním a lámáním. Zavedením lanové děličky vzniká rovný a dokonalý řez s dokonalejším využitím vstupní suroviny.

Stav opatření : v přípravě

Vliv na ŽP : snížení produkce :

·         pevných odpadů o 7,888 t ročně

·         kalů o 6,144 t ročně

Vliv na kvalitu produkce, pracovní prostředí : zvýšení kvality výrobků

Finanční úspory :

Čistý podnikový efekt po zaplacení daní činí ročně 6.000  tis. Kč.

Investiční náročnost opatření činí 3.520 tis.Kč.

Návratnost investice činí 3,308 roku.

 

 

 Souhrnné vyhodnocení projektu

 

Hlavní odpadní tok:  ztráty kamene

Množství hlavního odpadního toku sníženo o: 302,14 tun

Celkové finanční úspory dosažené v projektu: 7.526 tis. Kč ročně

Celkový potřebný objem finančních prostředků nutný k realizaci opatření: 8.072 tis. Kč

Průměrná doba návratnosti investic pro celý projekt :  1,07 roku

 

Závěr.

Při hodnocení případové studie je nutno vzít v úvahu, že jedná o firmu s dlouholetou tradicí, navrácenou původním majitelů, kteří neztratili s firmou kontakt a mají zájem o zachování a zvyšování úrovně firmy. 

 

Josef Šlesinger, Centrum čistší produkce Brno, Masná 5, 602 00 Brno

e-mail : cpcbr.@volny.cz