Více času na podstatné

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 2009

23.07.2010 07:08

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky zveřejňuje každoročně k 31. červenci Zprávu o bezpečnosti dodávek zemního plynu dle § 16. písm. d) zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu je zpracována dle čl. 5, Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/67/ES o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem a dle znění čl. 5, Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice č. 98/30/ES.

Zpráva monitoruje úroveň dodávek a spotřeby zemního plynu, opatření provedená k zajištění bezpečnosti dodávek a dále se stručně zabývá regulací trhu s plynem a ochranou hospodářské soutěže na trhu se zemním plynem.

Česká republika kombinací několika opatření, tj. dlouhodobých kontraktů, vysoké kapacity podzemních zásobníků plynu, zajištěním bezpečnostního standardu dodávky a vysokou kvalitou údržby prováděnou provozovatelem přepravní soustavy i provozovateli distribučních soustav dosahuje trvale vysoké bezpečnosti zásobování zemním plynem.