Více času na podstatné

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2010

15.11.2011 07:38

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR v roce 2010 činil 8,32 %. Z toho vyplývá, že indikativní cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice v roce 2010 ve výši 8 % byl splněn. Meziroční nárůst výroby elektřiny z OZE činí 1 248,3 GWh. U většiny kategorií OZE je jasná zvyšující se tendence, obzvlášť u fotovoltaiky. Celková výroba z OZE se zvýšila o 26,82 %. Nejvýznamnější nárůst byl zaznamenán u výroby elektřiny z vodních elektráren, i když stále nedosahuje maxima z roku 2006. U fotovoltaických systémů je nejvyšší procentuální nárůst (692 %), což na celkovém objemu elektřiny znamenalo nárůst o 526,7 GWh.

Česká republika se jako členský stát Evropské unie zavázala ke zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Stanovení potenciálu obnovitelných zdrojů, diskuse o reálně dosažitelném podílu, o formách a výši podpory byly v letech 2003 až 2004 významným tématem při projednávání Státní energetické koncepce, novely energetického zákona. Po více než ročním projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu vyústily v přijetí zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Zákonem byly vytvořeny stabilní podmínky pro podnikatelské rozhodování tím, že zákon definuje systém podpory formou pevných výkupních cen, případně příplatků k tržním cenám elektřiny. Zároveň garantuje výši výnosů z jednotky vyrobené elektřiny po dobu 15 let. Systém podpory OZE, doplněný od roku 2004 o možnost podpory ze strukturálních fondů EU, pomáhá ke splnění cíle 8% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny. Na splnění stanoveného podílu obnovitelných zdrojů má velký vliv samostatná hrubá domácí spotřeba.

Tato zpráva podává informaci o výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010, nastiňuje výhled na období do roku 2011 a uvádí předpoklady pro dosažení stanovených cílů i s přibližným vyčíslením nákladů. Jako doplňující informaci pak obsahuje popis základních programů podpory realizovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí.

Zpráva byla zpracována Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Energetickým regulačním úřadem.

 

Dokumenty ke stažení:

Zpráva o plnění indikativniho cíle OZE 2010

 

Zdroj: MPO