Více času na podstatné

Zpráva o pokroku v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v ČR

23.07.2012 07:59

Zpráva vypracovaná podle § 16 písm. u) zákona č. 458/2000 Sb. a směrnice 2004/8/ES.

Zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvu průmyslu a obchodu v § 16 písm. u) uložena povinnost vypracovat zprávu o pokroku při podporování a využívání energie z kombinované výroby elektřiny a tepla a tuto zprávu předkládat Evropské Komisi. Zpráva je zpracována v souladu se Směrnicí 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně Směrnice 92/42/EHS.

[Zpráva 2012]

Více informací na MPO.cz

Zdroj: MPO