Více času na podstatné

Zpravodajství WATENVI 2010

10.02.2010 09:14

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi
V tradičním květnovém termínu se na brněnském výstavišti uskuteční Mezinárodní vo-dohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, jejímž pořadatelem je Sdru-žení oboru vodovodů a kanalizací ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Tyto již tradiční veletrhy jsou doplněny Me-zinárodním veletrhem komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE. Veškeré dění – vystavovatelé, semináře i přednášky – budou soustředěny do příjemného prostředí nového multifunkčního pavilonu P.

17. Kongres starostů a primátorů při WATENVI
WATENVI má ambici stát se největším centrem setkání tuzemských a zahraničních firem z oblasti vodohospodářství, zpracování odpadů, environmentálních technologií a komunální techniky se zástupci státní správy, regionů, měst a obcí. Během tří dnů se uskuteční řada odborných seminářů přednášek a zajímavých akcí. Poprvé se bude při WATENVI konat 17. kongres starostů a primátorů, a řada další akcí a seminářů zaměřených na veřejnou správu.

Bohatý doprovodný program na Watenvi
Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu Watenvi bohatý dopro-vodný program. Určen je nejen pro odborníky, ale i pro představitele měst a obcí. Za-měřen bude nejen na dotační politiku, ale i na novou legislativu. Garantem odborného programu je SOVAK ČR, který ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, životního prostředí a ministerstvem pro místní rozvoj připravuje řadu seminářů zaměřených na aktuální témata v oboru. Odborný program je již tradičně rozdělen na dvě části, na legislativní procesy v oboru vodního hospodářství a na financování rozvoje infra-struktury vodovodů a kanalizací. V bloku věnovaném legislativě bude hlavním téma-tem Vodní zákon a stav legislativního procesu přijímání rozsáhlé novely Vodního zákona. Další přednášky se zaměří na informace týkající se první etapy procesu pláno-vání v oblasti vod a směrnice o čištění městských odpadních vod. Novela Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona bude tématem pro odborníky z ministerstva pro místní rozvoj.
V rámci doprovodného programu se uskuteční blok přednášek týkající se odpadové legislativy. Zaměří se na otázky týkající se nové euronovely, a jaký bude mít vliv na občana a jakým způsobem na ni bude navazovat nový Zákon o odpadech. Bude se ho-vořit také o novinkách v oblasti nakládání s odpady, které přináší novela Plánu o odpa-dovém hospodářství.

Financování protipovodňové ochrany
Do celodenního bloku je také zařazeno téma Financování protipovodňové ochrany v ČR i program financování oboru Vodovodů a kanalizací. Na obnovu infrastruktu-ry vodovodů a kanalizací půjdou peníze mimo jiné z programu Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009. Pravidla pro poskytování a čerpání finanční podpory podepsal v první polovině ledna letošního roku ministr zemědělství Jakub Šebesta.
„Škody na vodovodech a kanalizacích ve městech a obcích byly zjišťovány prostřednic-tvím krajských úřadů a po odečtení předpokládaného pojistného plnění byly stanoveny ve výši 202 milionů korun. Podpora bude poskytována až do výše 80 procent nákladů na stavební a technologickou část a příjemcem budou v tomto případě obce a města, které doplní tuto podporu svými financemi. Rozpočet ministerstva zemědělství bude posílen o celkem 162 milionů korun, tedy o 80 procent objemu zjištěných škod.,“ uvedl tiskový mluvčí MZe Petr Vorlíček. Upřesnil, že podpisem pravidel je program otevřen a bude tedy možné přijímat žádosti o prostředky. Povodněmi postižené obce a kraje bu-dou o možnosti čerpat prostředky ze strany ministerstva zemědělství informovány. Pra-vidla programu jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva zemědělství.