Více času na podstatné

Zpravodajství WATENVI 2011

16.03.2011 13:03

WATENVI představí novinky i nejnovější legislativu 

Pro nadcházející 17. ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody–Kanalizace, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI na brněnském výstavišti od 24. května do 26. května 2011, připravujeme nejen zajímavé expozice, ale i atraktivní doprovodný program. Pozornost bude věnována především otázkám nové legislativy, tedy zákonu o vodách. Pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury připravujeme informace o možnostech jejího financování a současných požadavcích na obsah nových smluv mezi vlastníky a dodavateli vodohospodářských služeb. Nedílnou součástí veletrhu WATENVI je 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno. Expozice vystavovatelů i bohatý doprovodný program budou soustředěny do příjemného prostředí moderního pavilonu P. Praktické ukázky protipovodňové ochrany, které připravuje MŽP a Česká protipovodňová asociace, budou probíhat po celou dobu veletrhu ve venkovní expozici v bazénu před pavilonem Z.

 

Plnění požadavků EU v oblasti likvidace odpadních vod

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v současné době provádí prověrku aglomerací z pohledu plnění požadavků  Směrnice  91/271/ES na čištění odpadních vod. Podle ní měla ČR zajistit do konce roku 2010 řádné čištění a odvádění odpadních vod v aglomeracích nad 2000 obyvatel. Celkový proces přípravy žádostí o financování vodohospodářských investic ze zdrojů OPŽP byl velice náročný z hlediska finančního i technického zpracování projektu. „Nejistota v získání a rozsahu objemu finančních prostředků zpozdila zahájení přípravy projektů a je i jedním z důvodů proč drobní vlastníci (obce), kteří nemají dostatek vlastních finančních prostředků, nezahájili včas proces přípravy projektů a žádostí o spolufinancování z OPŽP. Podrobným rozpracováváním podmínek přijatelnosti s doplňováním dalších  podmínek a regulačních nástrojů se celý proces stal svojí vysokou administrativní a finanční náročností pro žadatele projektů téměř neschůdný. Časová ztráta několika let se odráží v realitě schvalování a čerpání prostředků na projekty z OPŽP  a  je hlavním důvodem nesplnění závazku ČR,“ upřesnil Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK.

 

Novela zákona o vodách reaguje na vývoj ve vodním hospodářství

Jedním z hlavních témat doprovodného programu bude novela zákona o vodách. Pro oblast vodního hospodářství novela přinesla několik zásadních změn, a to zejména  úpravu plánování v oblasti vod, posílení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, řešení srážkových vod a zneškodňování odpadních vod. „Pro obor vodovodů a kanalizací je zásadní změnou posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou vodou, které se podařilo prosadit na roveň ochrany vodních ekosystémů. Tato  změna zajistila legalizaci odběrů vody z vodních zdrojů při zajištění zásobování obyvatelstva v mimořádných situacích a možnost regulace nakládání s vodami v případě využití vodních zdrojů vymezených v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací. Další významnou změnou je nový pohled na  hospodaření se srážkovými vodami,“ uvedl Ing. Barák. Vodní zákon obsahuje také obecnou povinnost pro stavebníky zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem. Ten stanovuje kritéria pro vymezení stavebního pozemku tak, aby bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné užití.  Důležité pro obor vodovodů  a kanalizací je nové  vymezení vztahu srážkových vod k odpadním vodám.

 

Více informací na www.watenvi.cz