Více času na podstatné

Zpravodajství WATENVI 2011

22.04.2011 11:23

Na WATENVI vše o legislativě v odpadovém hospodářství

Nejnovější informace o vývoji legislativy v oblasti odpadového hospodářství bude hlavním tématem semináře, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI. Ten se na brněnském výstavišti bude konat ve dnech 24. – 26. května 2011. Blok přednášek připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Centrum pro hospodaření s odpady CeHO-VÚV TGM, v.v.i. na první den veletrhu a uskuteční se 24. května od 10 hodin v pavilonu P, v přednáškovém sále P4.

Zahájí jej přednáška ředitelky odboru odpadů MŽP RNDr. Zdenky Bubeníkové o novele zákona o odpadech, jež reaguje na povinnost České republiky transponovat do prosince 2010 novou rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) z listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic. Novela má umožnit zlepšit celý systém odpadového hospodářství v ČR, které se zaměřuje na materiálové a surovinové úspory.

 

Nová filosofie pro nakládání s odpady podporuje jejich energetické využití

Nová směrnice EU přinesla i novou filozofii v hierarchii nakládání s odpady a podpořila energetické využití odpadu. Prvním krokem je změna nařízení týkající se plánu odpadového hospodářství ČR, který požaduje, aby se zvýšilo materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010. Tento požadavek se již nesplní a to přesto, že v třídění některých obalových komodit jsme dnes na čelném místě v Evropě. Ročně vzniká na území ČR přibližně 31 mil. tun všech odpadů. Trend vzniku všech odpadů je postupně klesající. Komunálních odpadů ročně vzniká asi 4,4 mil tun a trend je naopak mírně vzestupný. Tyto odpady (KO) představují necelých 15 % celkového množství odpadů, které u nás vzniká. Komunální odpady jsou velmi různorodé a zahrnují v sobě odpady z domácností, z měst a obcí, objemné odpady, ale i živnostenské odpady podobné komunálním. Většina komunálních odpadů – 78 % se dnes skládkuje, 14 % se materiálově využívá a jen 8 % se energeticky využívá.

Evropská unie požaduje po svých členských státech, aby skládkování odpadů radikálně omezily, a to podle přesného harmonogramu a v množstvích ve vztahu na biologicky rozložitelný odpad. ČR tyto požadavky neplní. V podstatě jediné řešení je, zbytkový odpad po vytřídění všech využitelných složek nedávat na skládky, ale energeticky využívat. Jednoduchá bilanční úvaha ukazuje, že v roce 2020 bude vyprodukováno 2,7 mil. směsného komunálního odpadu, to znamená, že toto množství zbude po vytřídění materiálově využitelných složek a bioodpadu. Podle evropských normativů musíme z toho zhruba 2 mil. tun směsného komunálního odpadu ročně odklonit od skládkování a jen necelých 0,7 mil. tun bude možno uložit na skládky.

 

Workshop o využití a hodnocení odpadu

Blok přednášek věnovaný odpadovému hospodářství 24. května v sále P4 bude pokračovat od 11.15 hod. tzv. Technickým workshopem.  Zaměří se na návrhy nových postupů hodnocení odpadů – N-odpady, monolitické odpady. Následovat budou přednášky Stavební odpad, konec odpadu, výrobek – jaký volit přístup dle nové směrnice o odpadech, Sledování evidenčního toku odpadů a využití informací z internetových stránek. Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) se ve své činnosti zabývá širší oblastí nakládání s odpady. Při rozhodování, jak s odpadem naložit, mohou odborné veřejnosti pomoci informace uvedené na internetových www.ceho.cz. Je na nich prezentována činnost CeHO a aktuální informace z oboru.